تعداد مقالات: 241
126. پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های پریدوتیتی و گابرویی افیولیت تهلاب، جنوب شرق آتشفشان تفتان

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1399، صفحه 70-83

10.22084/nfag.2020.21217.1409

حبیب بیابانگرد؛ محمد بومری؛ پریدخت ریگی


127. سنگ چینه نگاری، ریز زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه سازند گورپی در ناحیه‌ی زنجیران (جنوب خاوری شیراز)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-84

سید حمید وزیری؛ مرتضی یوسفی؛ مرجان عامل؛ فاطمه وکیل باغمیشه؛ محمد اسمعیل صداقت


128. ارزیابی پتانسیل تشکیل کارست در استان خوزستان به روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1398، صفحه 72-84

10.22084/nfag.2018.15709.1297

محمد حسین قبادی؛ سید سجاد کراری؛ حسین الماسی‌کیا


132. ریززیست چینه نگاری سازند آسماری در یال شمال خاوری تاقدیس اناران

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 85-93

ایرج مغفوری مقدم؛ محمود جلالی؛ ابوالفضل مرادی


134. ژئوشیمی و محیط تکتونیکی گرانیتوئیدهای متاآلومینوس سیرجان،کمربند ماگمایی ارومیه- دختر، ایران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-82

سوسن جامعی؛ عبدالناصر فضل نیا؛ امین جعفری


139. مراحل تشکیل و تکوین کانسار پلی متال لک بر پایه مطالعات سیالات درگیر، جنوب غرب بوئین زهرا، استان قزوین

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 74-89

زهرا گودرزی؛ سیدجواد مقدسی؛ حسن برزگر


142. مطالعه ژئوشیمی پولیه کارستی خرکت (شمال شرق شهر مشهد)

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 77-88

مجتبی حیدری زاد؛ سیدعلی آقایی؛ مهدی عبداللهی منصورخانی


143. بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های اطراف لندفیل بهشهر

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-88

10.22084/nfag.2018.13976.1262

فاطمه حسین زاده؛ علی اکبر مومنی؛ رحیم باقری


146. سنگشناسی و منشأ توده گرانیتوئیدی قله‌ریگ،جنوب‌باختری نهبندان، خاور ایران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 80-91

عباداله طولابی‌نژاد؛ حبیب بیابانگرد؛ احمد احمدی‌خلجی


148. مدلسازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 83-91

10.22084/nfag.2017.1926

عباس اکرمی؛ مهدی حسینی


149. بررسی رفتار ژئوتکنیکی خاک های رسی تثبیت شده با غبار کوره سیمان

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1399، صفحه 84-100

10.22084/nfag.2020.21172.1406

عزیزه عبدی؛ روزبه دبیری