ریززیست چینه نگاری سازند آسماری در یال شمال خاوری تاقدیس اناران

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه ریز زیست چینه­نگاری سازند آسماری در ناحیه لرستان جنوبی یک برش چینه­نگاری در  شمال خاوری تاقدیس اناران انتخاب و 58 برش نازک از نمونه­های برداشت شده مورد مطالعه قرار گرفت. در این برش سازند آسماری با ضخامت 219 متر روی سازند پابده و در زیر سازند گچساران به صورت هم­شیب قرار گرفته و شامل سنگ آهک، مارن و انیدریت می­باشد. مطالعه ریززیست چینه­نگاری سازند آسماری منجر به معرفی دو بیوزون به سن آکیتانینو بوردیگالین (میوسن پیشین) گردید. دو بیوزون­های معرفی شده عبارتند از:
Assemblage Zone .Elphidium  sp14. Miogypsina sp
Assemblage Zone .Borelis melo group- Meandropsina  iranica
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MicroBiostratigraphy of the Asmari Formation in northeastern flank of Anaran anticline, southeast of Lorestan Basin

نویسندگان [English]

  • I. Maghfouri Moghaddam
  • M. Jalali
  • A. Moradi