ژئوشیمی و محیط تکتونیکی متاپلیت های منطقه الیگودرز (زون سنندج-سیرجان)

نویسندگان

چکیده

سنگ‌های دگرگونی شمال غرب الیگودرز را می‌توان به دو گروه ناحیه‌ای و مجاورتی تقسیم نمود. سنگ‌های دگرگونی ناحیه‌ای شامل اسلیت، فیلیت و شیست بوده و سنگ‌های دگرگونی مجاورتی شامل شیست های لکه‌دار و هورنفلس می‌باشند. مطالعات دقیق پتروگرافی این سنگ ها نشان می دهد که کانی های آندالوزیت، کردیریت و سیلیمانیت حاصل دگرگونی مجاورتی بوده اند. مطالعات ژئوشیمیایی نشان می دهد که ترکیب سنگ رسوبی اولیه قبل از دگرگونی، گریوک و یا شیل بوده است. همچنین
داده های عناصر اصلی و کمیاب، غالبا سنگ آذرین آندزیتی را مولد این رسوبات نشان می دهد. نمودارهای ژئوشیمیایی متمایزکنندهو آنومالی منفی عناصری نظیر Rb, Sr, K بیانگر جابجایی این عناصر در ضمن فرآیندهای دگرسانی و دگرگونی است. نمودارهای تفکیک کننده محیط های تکتونیکی نشانگر محیط مرتبط با فرورانش (جزایر قوس اقیانوسی) برای این سنگ ها می باشد. بر اساس نمودار سودوسکشن P-T و پاراژنز بیوتیت-سیلیمانیت- کردیریت، بیوتیت-سیلیمانیت و سیلیمانیت-کردیریت دمای تخمینی 670-650 درجه سانتی گراد و فشار در محدوده 5/3 کیلوبار برای دگرگونی مجاورتی برآورد می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemistry and tectonic setting of metapelites rocks in the Aligudarz area (Sanandaj-Sirjan Zone)

نویسندگان [English]

  • Z. Tahmasbi
  • A. Ahmadi Khalaji
  • L. Izadi-Kian
  • M. Hasanvand
چکیده [English]

Metamorphic rocks are two groups of contact and regional in North West of Aligudarz.
Regional metamorphic rocks in this area are composed from slate, phyllite, schists and contact metamorphic rocks are spotted schists and hornfels respectively.
Petrographic studies of this rocks show that andalusite, cordierite and sillimanite minerals formed during of contact metamorphism. The geochemistry of theses rocks suggested that shale or greywacke is parent sedimentary rocks. The major and trace element show that igneous rocks (almost andesite) were primary rocks for these sediments. In comparison with average of upper continental crust, the rocks of studies area indicate of Rb, Sr, K negative anomalies cause to replacements of these elements during metamorphism and alteration. Discriminations diagrams of tectonic setting indicate a subduction zone (OIB). Based on the P-T pseudo sections and Bt-Sil- Cord, Bt-Sil and Sil-Cord paragenesis, for contact metamorphism estimated T and P were 650-670 ˚C and 3.5 Kbar respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aligudarz
  • Metapelite
  • Shale
  • Cordierite