اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار نشریه علمی- ترویجی یافته های نوین زمین شناسی کاربردی چاپ مقالات و انتشار تجربه های علمی و یافته ها و پژوهش های جدید انجام شده در زمینه های مختلف زمین شناسی می باشد. دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی به صورت تخصصی در زمینه­ های مختلف علم زمین شناسی فعالیت می­کند.

 مهم­ترین محورها  و اهداف پژوهشی نشریه:

  • کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی
  • چینه‌شناسی و دیرینه شناسی
  • زمین‌شناسی اقتصادی
  • زمین‌شناسی ژئوفیزیکی
  • زمین‌شناسی زیست‌محیطی و زمین‌پزشکی
  • زمین‌شناسی نفت
  • زمین‌شناسی ساختمانی
  • زمین‌شناسی مهندسی