داوران

نام داور سمت / سازمان
رضا احمدی دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران
عباس آسیابانها دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
مهرداد امیری گروه زمین شناسی،دانشکده علوم،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
رضا بابازاده پژوهشگر فرادکتری زمین شناسی مهندس گروه علوم زمین دانشگاه تبریز
مهدی ترابی کاوه گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یزد
بتول تقی پور استاد یار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
امین جمشیدی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان
مهدی حسینی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
غلامرضا حسین یار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
روزبه دبیری گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
یوسف رحیم سوری استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
وهاب سرافرازی دانشگاه صنعتی همدان
بابک سوری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه سنندج، گروه محیط زیست
حسین شهبازی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
ابراهیم طالع فاضل گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا
عبداله طاهری تیزرو گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
اسفندیار عباس نوین پور هئیت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه
یاسین عبدی دانشگاه لرستان-هیات علمی
یداله عظام پناه دانشگاه بوعلی سینا همدان
داود فریدونی عضو هیأت علمی/دانشگاه دامغان
محمد معانی جو دانشگاه بوعلی سینا
علی اکبر مومنی هیت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
اردشیر هزارخانی استاد دانشگاه