داوران

 

نام و نام خانوادگی سمت / سازمان پست الکترونیکی

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی (پابلونز)

رسول اجل لوئیان استاد گروه زمین شناسی  دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان ajalloeian@gmail.com  
رضا احمدی دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران rezahmadi@gmail.com  
علیرضا اردکانی هیات علمی a.ardakani@eng.ikiu.ac.ir  
عباس آسیابانها دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین asiabanha@yahoo.com

https://publons.com/researcher/4251916/abbas-asiabanha/

ابراهیم اصغری کلجاهی دانشیار دانشگاه تبریز eb.asghari@yahoo.com https://publons.com/researcher/1537665/ebrahim-asghari-kaljahi/
علیرضا ایلدرمی گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر ildoromi@gmail.com  
علیرضا الماسی استادیار دانشگاه لرستان almasi.al@lu.ac.ir  
علی امامعلی پور دانشگاه ارومیه a.imamalipour@urmia.ac.ir  
زهرا اعلمی نیا گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان z.alaminia@sci.ui.ac.ir  
مهرداد امیری دانشگاه فردوسی مشهد a.mehrdad1372@yahoo.com

https://publons.com/researcher/4844859/mehrdad-amiri/

رضا بابازاده دانشگاه تبریز babazadeh64@gmail.com  
حبیب بیابانگرد دانشکده علوم ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران h.biabangard@science.usb.ac.ir  
رحیم باقری

 دانشکده علوم زمین- دانشگاه صنعتی شاهرود

rahim.bagheri86@gmail.com

 
زهرا بنیادی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین bonyadi_z@yahoo.com  
حسین پیرخراطی دانشگاه ارومیه pirkharrati2002@yahoo.com  
علیرضا طالب بیدختی گروه زمین شناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، beydokhti@sci.ikiu.ac.ir  
شاهرخ پوربیرانوند استادیار پژوهشکده زلزله شناسی beyranvand@iiees.ac.ir  
قدرت ترابی دانشگاه اصفهان torabighodrat@yahoo.com  
مهدی ترابی کاوه گروه زمین شناسی دانشگاه یزد m.torabikaveh@yazd.ac.ir https://publons.com/researcher/2985396/mehdi-torabi-kaveh/
اشرف ترکیان دانشیار دانشگاه بوعلی سینا a-torkian@basu.ac.ir

https://publons.com/researcher/2452267/ashraf-torkian/

بتول تقی پور گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان goharrr@yahoo.com  
علی حسین جلیلیان  هیأت علمی دانشگاه پیام نور اهواز jalilian2@yahoo.com  
امین جمشیدی استادیار دانشگاه لرستان jamshidi.geo85@yahoo.com  
مجید حیدری استادیار دانشگاه بوعلی سینا mheydari_ir@yahoo.com  
مهدی حسینی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین mahdi_hosseini@ikiu.ac.ir  
روزبه دبیری دانشگاه آزاد تبریز rouzbehdabiri@gmail.com https://publons.com/researcher/1486396/rouzbeh-dabiri
افسانه ده بزرگی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

afsaneh.dehbozorgi@gmail.com

 
بهنام رحیمی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

b-rahimi@ferdowsi.um.ac.ir

 
یوسف رحیم سوری

دانشگاه ارومیه

rahimsouri@yahoo.com  
امیرحسین رحیمی نژاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته/کرمان mrrahiminejad7@gmail.com  
بهروز رفیعی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان behrouzrafiei@yahoo.com https://publons.com/researcher/2015405/behrouz-rafiei/
عبدالله یزدی دانشگاه آزاد کهنوج، کرمان yazdi_mt@yahoo.com  
بابک سامانی دانشگاه شهید چمران اهواز samani_babak@yahoo.com https://publons.com/researcher/3035090/babak-samani
علی اصغر سپاهی گرو  استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان sepahi@basu.ac.ir https://publons.com/researcher/3881509/ali-sepahi/
 سعیده سنماری دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین senemari2004@yahoo.com 

https://publons.com/researcher/1508259/saeedeh-senemari/

 بابک سوری

دانشگاه سنندج

bsouri@uok.ac.ir   
 حسین شهبازی دانشگاه بوعلی سینا همدان shahbazi.h@gmail.com   
نرگس شیردشت زاده دانشگاه اصفهان - گروه زمین شناسی nshirdasht@yahoo.com  
 مهدی صفری دانشگاه پیام نور شازند mb.safari@yahoo.com   
ابراهیم طالع فاضل استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان tale.fazel@gmail.com https://publons.com/researcher/4779936/ebrahim-tale-fazel/
عبدالله طاهری تیزرو دانشیار دانشگاه بوعلی سینا ttizro@yahoo.com  
محسن طباطبائی منش گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان tabataba@sci.ui.ac.ir  
علی عابدینی

دانشگاه ارومیه

a.abedini@urmia.ac.ir  
 اسفندیار عباس نوین پور

دانشگاه ارومیه

e.abbasnovinpour@urmia.ac.ir   
 حسین کوهستانی گروه زمین شناسی، دانشگاه زنجان  kouhestani@znu.ac.ir https://publons.com/researcher/1530688/hossein-kouhestani/
 محمد معانی جو استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان maanijou@yahoo.com  https://publons.com/researcher/3087459/mohammad-maanijou/
 یاسین عبدی استادیار دانشگاه لرستان abdi.ya@lu.ac.ir   
 یداله عظام پناه استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان ezampanah@gmail.com  https://publons.com/researcher/4852383/yadolah-ezampanah/
 رضا علیپور استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان rezaalipoor116@gmail.com   
صمد علیپور دانشگاه ارومیه alipour_samad@yahoo.com  
داود فریدونی استادیار دانشگاه دامغان d.fereidooni@du.ac.ir https://publons.com/researcher/4688787/davood-fereidooni/
آرتیمس قاسمی دهنوی دانشگاه لرستان ghasemi.a@lu.ac.ir  
فریدون قدیمی دانشگاه صنعتی اراک ghadimi@arakut.ac.ir  
علی مرادپور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه alimoradpour9@gmail.com  
محمود معماریانی پژوهشگاه صنعت نفت تهران memarianim@yahoo.com  
همایون مقیمی دانشگاه پیام نور moghimi1193@gmail.com  
رضا میرزایی محمودآبادی استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد استهبان rmirzaeem@yahoo.com  
علی اکبر مومنی استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود ali_moomeni@yahoo.com  
مجید نعمتی دانشگاه شهید باهنر کرمان nematimajid_1974@uk.ac.ir