داوران

نام داور سمت / سازمان
رسول اجل لوئیان استاد گروه زمین شناسی (زمین شناسی مهندسی)، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
رضا احمدی دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران
عباس آسیابانها دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
ابراهیم اصغری کلجاهی گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز
علیرضا ایلدرمی گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
مهرداد امیری گروه زمین شناسی،دانشکده علوم،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
رضا بابازاده پژوهشگر فرادکتری زمین شناسی مهندسی گروه علوم زمین دانشگاه تبریز
حبیب بیابانگرد دانشگاه سیستان و بلوچستان، مدیر گروه زمین شناسی
رحیم باقری گروه آبشناسی و زمین شناسی زیست محیطی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران
مهدی ترابی کاوه گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یزد
بتول تقی پور استاد یار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
امین جمشیدی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان
مهدی حسینی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
غلامرضا حسین یار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
روزبه دبیری گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
یوسف رحیم سوری استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
امیرحسین رحیمی نژاد استادیار گروه اکولوژی، پژوهشکده علوم‌محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان
عبداله یزدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج، کرمان، ایران
وهاب سرافرازی دانشگاه صنعتی همدان
بابک سوری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه سنندج، گروه محیط زیست
حسین شهبازی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
ابراهیم طالع فاضل گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا
عبداله طاهری تیزرو گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
اسفندیار عباس نوین پور هئیت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه
یاسین عبدی استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد
جعفر عبدالهی شریف گروه مهندسی معدن، دانشگاه ارومیه
یداله عظام پناه استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
رضا علی پور استادیار/دانشگاه بوعلی سینا
داود فریدونی عضو هیأت علمی/دانشگاه دامغان
آرتیمس قاسمی دهنوی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
فریدون قدیمی دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه صنعتی اراک
محمود میرزایی گروه ژئوفیزیک، دانشگاه اراک
محمد معانی جو دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
همایون مقیمی دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی گرایش آب شناسی
علی اکبر مومنی هیت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
حسنیه نظری دانشجوی دکترا مهندسی معدن(اکتشاف) - دانشگاه ارومیه
مجید نعمتی بخش زمین شناسی دانشکده علوم و مرکز پژوهشی زلزله دانشگاه شهید باهنر کرمان
اردشیر هزارخانی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی