داوران

 

نام داور سمت / سازمان
رضا احمدی دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران
عباس آسیابانها دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
رضا بابازاده پژوهشگر فرادکتری زمین شناسی مهندس گروه علوم زمین دانشگاه تبریز
مهدی ترابی کاوه گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یزد
بتول تقی پور استاد یار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
امین جمشیدی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان
غلامرضا حسین یار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
روزبه دبیری گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
وهاب سرافرازی دانشگاه صنعتی همدان
بابک سوری
حسین شهبازی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
عبداله طاهری تیزرو
اسفندیار عباس نوین پور هئیت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه
یاسین عبدی دانشگاه لرستان-هیات علمی
یداله عظام پناه دانشگاه بوعلی سینا همدان
داود فریدونی عضو هیأت علمی/دانشگاه دامغان
محمد معانی جو دانشگاه بوعلی سینا
علی اکبر مومنی هیت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
اردشیر هزارخانی استاد دانشگاه