خاستگاه و موقعیت تکتونیکی ماسه سنگ های سازندهای آقچاگیل و آپشرون در منطقه مغان، شمال غرب ایران


عنوان مقاله [English]

Provenance and tectonic setting of sandstones of the Akchagyl and Apsheron formations in the Moghan area, NW Iran