مطالعه حساسیت واحدهای سنگی به فرسایش با به‌کارگیری روش پتانسیل رسوب‌دهی در حوضه آبریز سُرهه، شمال کرج


عنوان مقاله [English]

Study of sensitivity of rock units to erosion by Sediment Yield Potential method in Sorhe drainage basin, N of Karaj