تکامل تکتونوماگمایی نفوذ ی های شمال شرق قوری، جنوب غرب شهربابک، زون سنندج- سیرجان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

آغار فرورانش نئوتتیس به زیر زون سنندج-سیرجان جنوبی در 187 میلیون سال پیش باعث شده است تا سنگ­های جنوب­غرب شهربابک (مجموعه قوری) دگرگونی ناحیه­ای را تحمل نمایند. تداوم فرآیند فرورانش به زیر این زون، عاملی شد تا گوه گوشته­ای در 173 تا 170 میلیون سال پیش متاسوماتیسم یافته و ذوب بخشی در این قسمت توسعه یابد. در نتیجه، تشکیل ماگمای بازیک توله­ایتی و تزریق این ماگما به قاعده پوسته قاره­ای، تفریق این مذاب، ذوب بخشی قاعده پوسته قاره­ای غنی در آلومین و آلایش با این مذاب، تکامل ماگمایی را موجب شده است. این فرآیندها دو کمپلکس تله­پهلوانی (نفوذی مافیک-اولترامافیک) و چاه بازرگان (نفوذی کوارتز دیوریت-آنورتوزیت) را توسعه داده­اند. آلایش بیش­تر مذاب­های فوق در حین تزریق در پوسته میانی، باعث ایجاد بخش­های شدیداً آلایش یافته در کمپلکس چاه بازرگان گردیده؛ سپس، فرورانش پشته میان اقیانوسی نئوتتیس به زیر زون سنندج- سیرجان باعث دگرگونی ناحیه­ای مرتبط با قوس در زمانی بین 149 تا 145 میلیون سال پیش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tectonomagmaic evolution of intrusions from the Northeastern Qori, Southwestern Shahr-e-Babak, south Sanandaj-Sirjan zone

نویسنده [English]

  • A. Fazlnia
چکیده [English]

Beginning of the Neotethys subduction beneath the south Sanandaj-Sirjan zone caused development a regional metamorphism in rocks from the southwest Shahr-e-Babak at 187 Ma (Qori complex). Continue of the subduction under the zone led to be metasomatized mantle wedge and melted the wedge at 173-170 Ma. As a result of the process, the formation of tholoiitic basic magma, injection of the magma into the base of the continental crust, fractionation of the melt, partial melting of the base of the alumina-rich continental crust and contamination of the magma with the continental crust occurred. These processes were formed the Talle-Pahlevani (mafic-ultramafi intrusion) and Chah-Bazargan (quartz diorite-anorthosite) complexes. Increasing of contamination in these melts during their injection into the middle crust caused to be formed highly contaminated parts in the Chah-Bazargan complex. Then, subduction of the mid ocean ridge of Neotethys beneath the Sanandaj - Sirjan zone caused to be formed an arc-related regional metamorphism at 149-145 Ma.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qori complex
  • Talle-Pahlevani complex
  • Chah-Bazargan complex
  • mafic-ultramafic
  • anorthosit