زمین ساخت و نئوزمین‌ ساخت گستره شهر همدان و پیرامون آن با نگرشی بر موقعیت سایزموتکتونیکی منطقه


عنوان مقاله [English]

Tectonic and neotectonic of the Hamadan city and its surroundings with implication to seismotectonic of the district