یافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردی (NFAG) - فرایند پذیرش مقالات