نوع اعتبار                        علمی - ترویجی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

  توالی انتشار                    دوفصلنامه

  رتبه در وزارت علوم            (B (72

 (Impact Factor) ضریب تاثیر 1395    0.027

 نوع داوری                        دوسو ناشناس

  زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی)

  نوع انتشار                       چاپی و الکترونیکی

 نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)

 هزینه بررسی و انتشار       دارد 


اطلاعیه

 بر اساس مصوبه یکصد و نود و نهمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه مقرر گردید که  مبلغ 2000000 ریال هزینه مقاله (500000 ریال هزینه بررسی اولیه و داوری مقاله و در صورت پذیرش 1500000 ریال هزینه چاپ و انتشار) از نویسندگان مقاله دریافت گردد.

 


 لطفاً هنگام ارسال مقاله فرم تعهد و فرم تعارض منافع نویسندگان توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.

 فرم تعهد                     فرم تعارض منافع نویسندگان 


 

  

شماره جاری: دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-166 

8. بررسی فرونشست دشت سمنان ناشی از برداشت آب زیرزمینی

صفحه 96-110

حسین اکبری اریمی؛ علی اکبر مومنی؛ الهام خراسانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه بوعلی سینا

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2228-5873
شاپا الکترونیکی
-

بانک ها و نمایه نامه ها