نوع اعتبار                                                         علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)
توالی انتشار                                                     دوفصلنامه
رتبه در وزارت علوم (ارزیابی سال 1399)         ب 
(Impact Factor) ضریب تاثیر 1397              0/041
نوع داوری                                                       دوسو ناشناس
میانگین زمان داوری                                       3 تا 4 ماه
زبان نشریه                                                     فارسی (چکیده: انگلیسی)
نوع انتشار                                                     چاپی و الکترونیکی
نوع دسترسی                                                رایگان (تمام متن)
هزینه بررسی و انتشار                                   دارد 

 

دانلود مقاله از سایت دوفصلنامه رایگان است


 

تمامی مقالات ارسالی به نشریه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی  قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم‌افزارهای مشابه‌یاب بررسی خواهند شد.

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1400 

11. بررسی روند تغییرات کمی سطح آب زیرزمینی دشت فیروزآباد طی سال های 1390-1371

10.22084/nfag.2021.23609.1451

قربان وهاب زاده کبریا؛ حجت دلاور؛ جمشید قربانی؛ محمدرضا اشرفی


ابر واژگان