به اطلاع محققین محترم می رساند نشریه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی  از شماره 27 به بعد همراه با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می گردد. نحوه تهیه چکیده مبسوط در بخش راهنمای نگارش مقالات ارایه شده است. 


 

نوع اعتبار                        علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

  توالی انتشار                    دوفصلنامه

  رتبه در وزارت علوم            (B (72

 (Impact Factor) ضریب تاثیر 1395    0.027

 نوع داوری                        دوسو ناشناس

میانگین زمان داوری          3 تا 4 ماه

  زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی)

  نوع انتشار                       چاپی و الکترونیکی

 نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)

 هزینه بررسی و انتشار       دارد 


 

شماره جاری: دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-166 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه بوعلی سینا

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2228-5873
شاپا الکترونیکی
-

بانک ها و نمایه نامه ها