به اطلاع محققین محترم می رساند نشریه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی  از شماره 27 به بعد همراه با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می گردد. نحوه تهیه چکیده مبسوط در بخش راهنمای نگارش مقالات ارایه شده است. 


 

نوع اعتبار                                                         علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)
توالی انتشار                                                     دوفصلنامه
رتبه در وزارت علوم (ارزیابی سال 1398)         ب 
(Impact Factor) ضریب تاثیر 1396              0.065
نوع داوری                                                       دوسو ناشناس
میانگین زمان داوری                                       3 تا 4 ماه
زبان نشریه                                                     فارسی (چکیده: انگلیسی)
نوع انتشار                                                     چاپی و الکترونیکی
نوع دسترسی                                                رایگان (تمام متن)
هزینه بررسی و انتشار                                   دارد 

 

دانلود مقاله از سایت دوفصلنامه رایگان است


 

شماره جاری: دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت کهریز و مقایسه روند تغییرات آن در طی سال های اخیر

10.22084/nfag.2020.3545

حسین پیرخراطی؛ رویا بهرامی نصب؛ علی رضا عباس فام؛ زهرا شیخی آلمان آباد


2. گسل‌ها و لرزه‌خیزی در زون بخاردن-قوچان

10.22084/nfag.2020.19737.1386

جواد بیگلری؛ عباس کنگی؛ عبدالرضا جعفریان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2228-5873
شاپا الکترونیکی
-

بانک ها و نمایه نامه ها