نوع اعتبار                                                                  علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)
توالی انتشار                                                               دوفصلنامه
رتبه در وزارت علوم (ارزیابی سال 1400)                     ب 
(Impact Factor) ضریب تاثیر 1398       0/167

شاخص کیفیت در پایگاه ISC                          Q2
نوع داوری                                                                 دوسو ناشناس
میانگین زمان داوری                                                 3 تا 4 ماه
زبان نشریه                                                                فارسی (چکیده: انگلیسی)
نوع انتشار                                                                چاپی و الکترونیکی
نوع دسترسی                                                           رایگان (تمام متن)
هزینه بررسی و انتشار                                              دارد 


دانلود مقاله از سایت دوفصلنامه رایگان است 

 

 


         این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند 


تمامی مقالات ارسالی به نشریه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی  قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم‌افزارهای مشابه‌یاب (سامانه مشابه یاب متون علمی همیاب شرکت شریف پردازشگر دانش (سیناوب) و همانند جو)  بررسی خواهند شد.

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 31، تیر 1401، صفحه 1-199 

ابر واژگان