به اطلاع محققین محترم می رساند نشریه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی  از شماره 27 به بعد همراه با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می گردد. نحوه تهیه چکیده مبسوط در بخش راهنمای نگارش مقالات ارایه شده است. 


 

نوع اعتبار                          علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

  توالی انتشار                    دوفصلنامه

  رتبه در وزارت علوم            (B (72

 (Impact Factor) ضریب تاثیر 1396    0.065

 نوع داوری                        دوسو ناشناس

میانگین زمان داوری            3 تا 4 ماه

  زبان نشریه                     فارسی (چکیده: انگلیسی)

  نوع انتشار                     چاپی و الکترونیکی

 نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)

 هزینه بررسی و انتشار       دارد 


 

شماره جاری: دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-171 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی دوام تراورتن در برابر هوازدگی نمک: یک مطالعه آزمایشگاهی

صفحه 1-15

10.22084/nfag.2019.17907.1347

امین جمشیدی؛ محمد رضا نیکودل؛ ماشالله خامه چیان؛ رامین ساریخانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه بوعلی سینا

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2228-5873
شاپا الکترونیکی
-

بانک ها و نمایه نامه ها