سازند ساچون، زیست چینه نگاری، پالئوسن-ائوسن، پالئواکولوژی، زون فارس داخلی.

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

2 دانشگاه آزاد واحد شیراز

3 دانشگاه آزاد، واحد شیراز

4 دانشگاه پیام نور واحد شیراز

10.22084/nfag.2020.22488.1429

چکیده

برای بررسی پالئواکولوژی نهشته‌های سازند ساچون در زون فارس داخلی، برش‌های داریان و کوهنجان در شرق شهر شیراز و در اطراف دریاچه مهارلو انتخاب گردید. سازند ساچون در این ناحیه عموماً از سنگ‌آهک و سنگ‌آهک ماسه‌ای تشکیل ‌شده است. این سازند به‌صورت تدریجی و هم شیب بر روی سازند پابده و در زیر سازند جهرم قرار می‌گیرد. داده‌های ریز زیست چینه نگاری بر پایه مجموعه‌های روزنبران کف‌زی و پلانکتونی و جلبک‌های آهکی بیانگر سن پالئوسن پیشین تا ائوسن پیشین برای توالی مورد مطالعه است. فراوانی و افزایش در اندازه برخی از انواع روزنبران همچون Miliolids و Rotalids در شرایط نامساعد و نبود برخی جنس‌های دیگر از جلبک‌های آهکی Lithophyllum sp. و روزنبران همچونOrbitolites sp. در این منطقه را می‌توان به بالا رفتن سطح مواد غذایی و ورود رسوبات آواری ناشی از جریانات ساحلی در بخش قربان و به دنبال آن ایجاد شرایط یوتروفیک در بخش میانی و انتهایی سازند ساچون در مناطق مورد مطالعه نسبت داد. شواهد رخساره‌ای و ریز زیست چینه نگاری حاکی از آن است که سازند ساچون در منطقه مورد مطالعه دارای عمق بیشتری نسبت به برش الگو در جنوب زون فارس داخلی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sachun Formation, Biostratigraphy, Paleocene-Eocene, Paleoecology, Interior Fars Zone.

نویسندگان [English]

  • Massih Afgha 1
  • Kamal Karimi 2
  • Seyyed Hossein Ghetmiri 3
  • mohammad bahrami 4
1 Islamic Azad university Shiraz
2 Islamic Azad University, Shiraz
3 Azad University, Shiraz
4 Payame Noor University Faculty of Science Center of Shiraz
چکیده [English]

For investigating the paleoecology of the Sachun Formation in the Interior Fars Zone, Dariyan and Kuhenjan sections in the east of Shiraz and around Maharlu Lake have been selected. The deposits of the Sachun Formation in this area are generally composed of limestones and sandy limestones. The Sachun Formation overlies Pabdeh Formation in both sections and is overlain by deposits of Jahrum Formation conformably. Biostratigraphic data based on benthic and planktic foraminfera and calcareous algae indicate Lower Paleocene to Lower Eocene age for the respected sequence. The abundance have a specific range size of different of foraminifers species using Miliolids and Rotalids on these unstable conditions and lack of calcareous algae and foraminifers such as Orbitolites sp. Lithophyllum sp. is used in this area to raise shore in the Qorban Member, followed by the study of eutrophic conditions in the middle and lower Sachun Formation. Facies and biostratigraphic evidence indicate that depositional environments of the Sachun Formation was deeper in the study area than the type section in southern Fars zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sachun Formation
  • Biostratigraphy
  • Paleocene-Eocene
  • paleoecology
  • Interior Fars Zone