تحلیل پایداری شیروانی سنگی مشرف به نیروگاه برق- آبی سد سیمره با استفاده از روش المان مجزا


عنوان مقاله [English]

The stability analysis of rock slope overlooking at powerhouse of Seymareh Dam, using Distinct Element Method