مطالعه کلینوپیروکسن موجود در سنگ های آتشفشانی ائوسن جنوب غرب چوپانان (ایران مرکزی، استان اصفهان)

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده

سنگ­های آتشفشانی جنوب­غرب چوپانان که بخشی از بلوک یزد را در زون ساختاری ایران مرکزی تشکیل می­دهند، عمدتاً شامل گدازه­ها و آذرآواری­ها می­باشند. این مجموعه­ی سنگی به سن ائوسن بوده و اغلب ترکیب آندزیت را دارا می­باشند که با روند شمال­شرق- جنوب غرب در امتداد گسل­های منطقه دیده می­شوند. مهم­ترین کانی مافیک موجود در سنگ­های منطقه، پیروکسن است که به صورت فنوکریست قابل مشاهده می­باشد و در برخی موارد متحمل دگرسانی شده است. پیروکسن­های موجود در این سنگ­ها از لحاظ ترکیب شیمیایی از نوع دیوپسید و اوژیت هستند. ترکیب پیروکسن و تلفیق نتایج آن­ها با بررسی­های صحرایی مشخص می­سازد ماگمای سازنده­ی سنگ­های آتشفشانی ائوسن جنوب­غرب چوپانان کالک­آلکالن بوده و از لحاظ جایگاه تکتونوماگمایی در قلمرو قوس آتشفشانی قرار دارد. توزیع Al در موقعیت­های تترائدری و اکتائدری نشان می­دهد که این کانی در فشارهای کم و از یک ماگمای آبدار متبلور شده است. محتوی آهن فریک پیروکسن نیز معرف بالا بودن فوگاسیته اکسیژن در محیط تبلور ماگمای میزبان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of clinopyroxene in Eocene volcanic rocks of the Choupanan area (Central Iran, NE of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Z. Goli
  • Gh. Torabi
چکیده [English]

Volcanic rocks of the Chuopanan area are a part of the Yazd block (central Iran) and they include lava and pyroclastic rocks. These rocks belong to the Eocene and predominate volcanic rocks in this area are andesite that represent the NE-SW trend along the fault. pyroxene is the most significant mafic mineral of these rocks. These are as partly altered phenocrysts. Chemical compositions of clinopyroxene in these rocks range from diopside to augite. The mineral chemistry of clinopyroxene and field relationship and petrography evidence indicate that the composition of magma forming have the calc-alkaline affinity and belong to volcanic arc field. Aluminium supplies in octahedral and tetrahedral positions shows that the mineral was crystallized in low pressure in hydrous magma. Ferric Iron is related to the high oxygen fugacity content environment. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volcanic rocks
  • Eocene
  • Clinopyroxene
  • Chuopana
  • Central Iran