اخبار و اعلانات

نسخه الکترونیکی جلد 28 (پاییز و زمستان، 1399) نشریه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی در سامانه نشریه منتشر شد.

نسخه الکترونیکی جلد 28 (پاییز و زمستان، 1399) نشریه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی در سامانه نشریه منتشر شد.

مطالعه بیشتر