یافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردی (NFAG) - واژه نامه اختصاصی