اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر علی اصغر سپاهی

پترولوژی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

sepahibasu.ac.ir
081-38381460

مدیر مسئول

دکتر اشرف ترکیان

پترولوژی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

a-torkianbasu.ac.ir
081- 31403112

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد ابراهیمی

پترولوژی دانشیار دانشگاه زنجان

ebrahimiznu.ac.ir

دکتر رسول اجل لوییان

زمین شناسی مهندسی استاد دانشگاه اصفهان

rasajlsci.ui.ac.ir
1666713

دکتر عباس آسیابانها

پترولوژی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

asiabanhayahoo.com

دکتر اشرف ترکیان

پترولوژی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

a-torkianbasu.ac.ir
081- 31403112

دکتر سعید خدابخش

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

skhodabakhshyahoo.com
081- 31403112

دکتر علی اصغر سپاهی

پترولوژی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

sepahibasu.ac.ir
081-38381460

دکتر بهروز رفیعی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

b_rafieibasu.ac.ir
081- 31403112

دکتر سادات فیض نیا

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی استاد دانشگاه تهران

sfeizut.ac.ir

دکتر محمد حسین قبادی

زمین شناسی مهندسی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

amirghobadiyahoo.com
081- 31403112

دکتر حسن محسنی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

mohsenibasu.ac.ir
081- 31403112

دکتر اسد ا... محبوبی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

amahboobi2001yahoo.com
0000-0002-1752-5933

دکتر محمد معانی جو

زمین شناسی اقتصادی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

mohammadbasu.ac.ir
081- 31403112

دکتر سیدرضا موسوی حرمی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

haramiscience1.um.ac.ir
8952-2016

دکتر اردشیر هزار خانی

ژئوشیمی استاد دانشگاه امیرکبیر

ardehezaut.ac.ir

دکتر بهنام رحیمی

زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک استاد دانشگاه فردوسی مشهد

b-rahimium.ac.ir

سردبیر همکار

دکتر اشرف ترکیان

پترولوژی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

a-torkianbasu.ac.ir

دبیر اجرایی

مهندس ناهید صحرارو

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی کارشناس ارشد زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

nfagbasu.ac.ir
081- 31403112

ویراستار انگلیسی

دکتر مهرداد امیری

زمین شناسی مهندسی دکترا زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

a.mehrdad1372yahoo.com