اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر علی اصغر سپاهی

پترولوژی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

sepahibasu.ac.ir
081-38381460

مدیر مسئول

دکتر اشرف ترکیان

پترولوژی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

a-torkianbasu.ac.ir
081-38381460

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس آسیابانها

پترولوژی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

asiabanhayahoo.com

دکتر محمد معانی جو

زمین شناسی اقتصادی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

mohammadbasu.ac.ir
081-38381460

دکتر بهروز رفیعی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

b_rafieibasu.ac.ir
081-38381460

دکتر اردشیر هزار خانی

ژئوشیمی استاد دانشگاه امیرکبیر

ardehezaut.ac.ir

دکتر سعید خدابخش

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

skhodabakhshyahoo.com
081-38381460

دکتر علی اصغر سپاهی

پترولوژی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

sepahibasu.ac.ir
081-38381460

دکتر سادات فیض نیا

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی استاد دانشگاه تهران

sfeizut.ac.ir

دکتر محمد حسین قبادی

زمین شناسی مهندسی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

amirghobadiyahoo.com
081-38381460

دکتر حسن محسنی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

mohsenibasu.ac.ir
081-38381460

دکتر رسول اجل لوییان

زمین شناسی مهندسی استاد دانشگاه اصفهان

rasajlsci.ui.ac.ir
1666713

دکتر سیدرضا موسوی حرمی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

haramiscience1.um.ac.ir
8952-2016

دکتر اسد ا... محبوبی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

amahboobi2001yahoo.com
0000-0002-1752-5933

دبیر اجرایی

مهندس ناهید صحرارو

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی کارشناس ارشد زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

nahid.sahraroogmail.com
081-38381460