دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. پیشبینی عیار طلا در معدن زرشوران تکاب با استفاده از روش های رگرسیون خطی و غیر خطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

10.22084/nfag.2020.21805.1420

فریدون قدیمی؛ ریحانه علیمحمدی


2. اثر تغییر اقلیم بر منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت روضه چای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

10.22084/nfag.2020.21337.1414

اسفندیار عباس نوین پور؛ مهری کاکی؛ فریبا صادقی اقدم


3. کانی شناسی عناصر نادر خاکی در فسفریت‌های معدن جیرود، البرز غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22084/nfag.2020.21473.1416

محمد یزدی؛ میلاد نجفی؛ خالق خشنودی؛ مهرداد بهزادی


4. مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه‌سنگ‌های سازند قم و استفاده از آن‌ها به عنوان منابع قرضه(مطالعه موردی: روستای لتگاه، شمال همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

10.22084/nfag.2020.21215.1408

محمد حسین قبادی؛ مهرداد امیری؛ محمدرضا رسولی فرح


5. نقش عوامل ساختاری در هدایت گازهای متان و دی اکسید کربن به تونل انتقال آب نوسود (ازگله – شمال باختر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

10.22084/nfag.2020.21511.1417

امین جمشیدی؛ مصطفی صداقت نیا؛ کبری میر بیک سبزواری


6. سازند ساچون، زیست چینه نگاری، پالئوسن-ائوسن، پالئواکولوژی، زون فارس داخلی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22084/nfag.2020.22488.1429

مسیح افقه؛ کمال کریمی؛ سید حسین قطمیری؛ محمد بهرامی


7. کاربرد روش ANFIS-FCM در اکتشافات معادن گچ شوره مطالعه موردی: معدن گچ شوره انار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

10.22084/nfag.2020.22396.1426

حسنیه نظری؛ مژگان دهقانی؛ فرنوش حاجی زاده؛ احمد عباس نژاد


8. مطالعه سیالات درگیر کانسار زوزن در جنوب غربی شهرستان خواف(شمال شرق ایران) و بررسی ژنز مهم آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

10.22084/nfag.2020.20979.1402

حامد عبدلی سرشگی؛ افشین اشجع اردلان؛ علیرضا گنجی؛ حبیب الله ترشیزیان؛ جعفر طاهری


9. اثر دمای انجماد در فرآیند انجماد- ذوب بر خواص فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1399

10.22084/nfag.2020.22346.1424

مهدی حسینی؛ امیر محمد احمری