تخمین چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک رس با پلاستیسیته کم بر اساس عدد SPT و بررسی تاثیر آهک بر مقاومت فشاری خاک رس

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه دامغان، دامغان

3 گروه مهندسی عمران، واحد فنی و مهندسی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

4 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک

5 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

چکیده

در این تحقیق رابطه چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی با عدد نفوذ استاندارد در 120 گمانه در حوضه رسوبی کرمان در جنوب ایران بررسی شد. با توجه به اینکه خاک این حوضه به طور عمده از نوع CL می­باشد تأثیر آهک هیدراته بر روی مقاومت فشاری و خصوصیات تراکمی این نوع خاک نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که ارتباط چسبندگی با عدد نفوذ استاندارد بیش­تر از ارتباط زاویه اصطکاک داخلی با عدد نفوذ استاندارد می­باشد که نشان می­دهد تاثیر چسبندگی بر خصوصیات مقاومت برشی خاک­های ریزدانه بیش­تر از تاثیر زاویه اصطکاک داخلی بر مقاومت اینگونه خاک­ها می­باشد. براساس نتایج شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، ضریب همبستگی زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی با SPT-N60 به ترتیب 84/0 و 90/0 می­باشد. با مقایسه R2 و RMSE دو روش، شبکه عصبی مصنوعی دقت بالاتری نسبت به رگرسیون ساده برای پیش­بینی پارامترهای مقاومت برشی نشان داد. مشخص شد که، SPT می­تواند برای تخمین چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی رس­ها بخصوص در مرحله مقدماتی شناسایی ساختگاه پروژه ها با دقت قابل قبول مورد استفاده قرار گیرد. جهت بررسی تاثیر آهک بر ویژگی مقاومتی و تراکمی خاک رس، تعدادی نمونه با افزودن مقادیر مختلفی از آهک تهیه شد. تغییرات ساختار خاک در حین دوره عمل­آوری با استفاده از آزمایش میکرسکوپ SEM بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار آهک وزن واحد حجم خشک حداکثر کاهش و رطوبت بهینه افزایش یافته است. هم­چنین افزایش آهک به طور قابل­ملاحظه­ای موجب افزایش مقاومت فشاری خاک با رطوبت بهینه گردید و این افزایش مقاومت به طور معنی­دار متأثر از زمان عمل­آوری و مقادیر آهک هیدراته می­باشد.  به طوری که حداکثر مقاومت فشاری به ازای 7 درصد آهک بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining of cohesion and internal friction angle of low-plasticity clays (CL) soils using SPT number and investigating the effect of lime on compressive strength of clay soil

نویسندگان [English]

  • P. Babakhani 1
  • E. Rahimi 2
  • H. Gharavi 3
  • M. R. Motahari 4
  • A. Rastegarnia 5
چکیده [English]

 In this study, geotechnical properties and the relationship between cohesion (C) and internal friction angle (ϕ) with SPT number is investigated in 120 boreholes in sedimentary basins of Kerman. Also, the effect of hydrated lime on petrography and mechanical properties of CL soil was investigated. The correlation between C and SPT (R2 =0.72) is stronger than that of ϕ and SPT (R2 =0.62) which shows the effect of C on the shear strength of fine-grained soils is higher than the effect of friction angle on the strength of these soils. Based on the results of the ANN model the correlation coefficients of ϕ and c with SPT are 0.84 and 0.90, respectively. Based on the R2 and RMSE, ANN showed higher accuracy than simple regression for prediction of ϕ and c parameters. It is proved that, the SPT could be used for estimating cohesion and friction angle of clays (CL) especially at the preliminary stage of projects with acceptable accuracy. To study the effect of lime on strength and compaction properties of clay soil, a set of samples were prepared by adding different contents of lime. Next, the standard Proctor test and uniaxial compressive strength test at the optimum moisture content were performed. SEM analysis showed substantial changes in the soil structure after the addition of additives. Also, an increase in the hydrated lime content results in a decrease in their maximum dry unit weight and increase in the optimum moisture content. Furthermore, it was found that an increase in hydrated lime content results in the increase of compressive strength and optimum moisture content. The maximum compressive strength is achieved at 7% hydrated lime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standard penetration test
  • Geotechnical properties
  • Kerman Sedimentary Basin
  • lime additive
  • clay stabilization
رضوی، ش.، گشتاسبی گوهرریزی، ک.، آهـنگری، ک.، غفوری­پور، ا (1389) تخمین چگالی خاک­ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی، نشریه یافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردی، دوره 4، شماره 7، ص 29-35.
شرکت سهامی آب منطقه­ای استان کرمان (1364) مطالعات دشت کرمان.
عبدی، ی.، قاسمی­دهنوی، آ (1398) پیش­بینی مقاومت فشاری تک­محوری و مدول­الاستیک ماسه­سنگ­ها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز رگرسیون چندمتغیره. نشریه یافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردی, دوره 13، شماره 26، ص 45-54.
قبادی، م. ح.، بابازاده، ر.، عبدی، ی (1391) بهسازی خصوصیات زمین­شناسی مهندسی خاک­های ریزدانه منطقه سد اکباتان همدان با استفاده از آهک، نشریه یافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردی، دوره 6، شماره 12، ص 1-8.
قنبری، ع.، زرنگ‌زاده. س. ص.، رضایی، ف.، شیخ­زکریایی، س. ج (1390) مطالعه ویژگی‌های ژئوتکنیکی رسوبات آبرفتی کرج، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم­زمین، شماره 81.
نگهدار، ع.، عسکری­لاسکی، ب.، لطف­الهی، س (1393) بررسی آزمایشگاهی تاثیر سدیم کلرید (NaCl) بر مقاومت CBR و پارامترهای تراکمی خاک طبیعی و خاک تثبیت شده با سیمان، پژوهش­های تجربی در مهندسی عمران. دوره ۱، ص ۷۳-۷۹.
Abbasi, Dezfouli, A. and Orak, M (2019) Effect of Using Different Fibers on Slab on Grades. Journal of civil Engineering and Materials Application, 3(2): 86-94.
Abbasi, Dezfouli, A. and Shakiba, A (2020) Experimental Investigation on the Effect of Nano Carbon Tube on Concrete Strength. Journal of civil Engineering and Materials Application, 4(1). Doi:10.22034/ JCEMA.2020.215337.1013
Adebisi, N. O., Ariyo, S. O. and Sotikare, PB (2016) Electrical resistivity and geotechnical assessment of subgrade soils in southwestern part of Nigeria. Journal of African Earth Sciences, 119: 256–263.
Ahmed, A (2015) Compressive strength and microstructure of soft clay soil stabilized with recycled bassanite. Applied Clay Science 104: 27–35.
Ansari, Y. and Hashemi, A (2017) Neural Network Approach in Assessment of Fiber Concrete Impact trength. Journal of civil Engineering and Materials Application, 1(3): 88-97.
ASTM (2008) Standard test method for standard penetration test (SPT) and split barrel sampling of soils. Annual book of ASTM D1586 standards.
ASTM (2010a) Standard test methods for liquid limit, plastic limit, and plasticity index of soils. In: The American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, United States. D4318.
ASTM (2010b) Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer. Astm D854 1–7. doi: 10.1520/D0854-10.2.
ASTM (2012) Standard test methods for laboratory compaction characteristics of soil using modified effort. D1557.
ASTM D (2006) Standard test method for unconfined compressive strength of cohesive soil. ASTM standard D2166.
ASTM D (2011) 2487 (2006) Standard practice for classification of soils for engineering purposes (Unified Soil Classification System). Book of Standards 4.
ASTM D698-12e2 (2012) Standard test methods for laboratory compaction characteristics of soil using standard effort (12 400 ft-lbf/ft3 (600 kN-m/m3)). ASTM International.
Aydin, S. and Baradan, B (2012) Mechanical and microstructural properties of heat cured alkali-activated slag mortars. Materials & Design, 35: 374–383.
Bagherpour, I. and Choobbasti, A. J (2003) Stabilization of fine-grained soils by adding microsilica and lime or microsilica and cement. Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 8: 1–10.
Bagherzadeh Khalkhali, A., Safarzadeh, I. and Rahimi Manbar, H (2019) Investigating the Effect of Nanoclay Additives on the Geotechnical Properties of Clay and Silt Soil. Journal of civil Engineering and Materials Application, 3(2): 63-74.
Beiranvand, P., Omidinasab, F. and Moradpour, A (2019) Investigate Effect of the Parameters Compressive on Behavior of Concrete Filled Tubular Columns under Fire. Journal of civil Engineering and Materials Application, 3(3): 131-142.
Chandrasekaran, V (2018) Experimental Investigation of Partial Substitution of Cement with Eggshell Ash in M20 Grade Concrete. Journal of civil Engineering and Materials Application, 2(1): 66-74.
Chen, FH (2012) Foundations on expansive soils. Elsevier.
Ebrahimi Fard, H. and Jabbari, M. M (2017) The Effect of Magnesium Oxide Nano Particles on the Mechanical and Practical Properties of Self-Compacting Concrete. Journal of civil Engineering and Materials Application, 1(2): 77-87.
El-Shinawi, A (2017) Instability improvement of the subgrade soils by lime addition at Borg El-Arab, Alexandria, Egypt. Journal of African Earth Sciences 130: 195–201.
Esparham, A., Moradikhou, A. B. and Avanaki, M. J (2020) effect of Various Alkaline Activator Solutions on Compressive Strength of Fly Ash-Based Geopolymer Concrete, Journal of civil Engineering and Materials Application, Doi: 10.22034/JCEMA.2020.224071.1018.
Fauzi, A., Rahman, W. M. N. W.A. and Jauhari, Z (2013) Utilization waste material as stabilizer on kuantan clayey soil stabilization. Procedia engineering, 53: 42–47.
Foroutan, M., Hassan, M. M., Desrosiers, N., and Rupnow, T (2018) Evaluation of the reuse and recycling of drill cuttings in concrete applications. Construction and Building Materials, 164: 400-409.
Foroutan, M., Kassim, A. B., Amiri, S. T. and Molkaraei, P (2014) Coupling Effect of Suction Variation on Riverbank Stability. Electronic Journal of Geotechnical Engineering (EJGE), 19: 4427-4438.
Harichane, K, Ghrici, M., Kenai, S. and Grine, K (2011) Use of natural pozzolana and lime for stabilization of cohesive soils. Geotechnical and geological engineering, 29: 759–769.
Hashemi, M., Vahidi, M. and Kaviani, A (2019) Effect of thermal stabilization of soil, bentonite, calcium carbonate and fibers on behavior properties of clay soil. Journal of civil Engineering and Materials Application, 3(1): 53-62.
Hatanaka, M. and Uchida, A (1996) Empirical correlation between penetration resistance and internal friction angle of sandy soils. Soils and foundations, 36: 1–9
Hettiarachchi, H. and Brown, T (2009) Use of SPT Blow Counts to Estimate Shear Strength Properties of Soils: Energy Balance Approach. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 135:830–834.
Houben, H. and Guillaud, H (1994) Earth construction: a comprehensive guide. Intermediate Technology Publications.
Ismaiel, H. A. H (2013) Cement kiln dust chemical stabilization of expansive soil exposed at El-Kawther Quarter, Sohag Region, Egypt. International Journal of Geosciences, 4: 1416–1424.
Kamali-Asl, A., Kc, B., Foroutan, M., Ghazanfari, E., Cladouhos, T. T. and Stevens, M (2019) Stress-strain response and seismic signature analysis of phyllite reservoir rocks from Blue Mountain geothermal field. Geothermics, 77: 204-223.
Kashani, H., Movahedi, A. and Morshedi, M. A (2019) an agent-based simulation model to evaluate the response to seismic retrofit promotion policies. International Journal of Disaster Risk Reduction, 33: 181-195.
Lotfollahi Qareshiran, S., Ouria, A. and Baher Talari, T (2015) Exprimental and Numerical Examination of Soil Arching (Doctoral dissertation, University of Mohaghegh Ardabili).
Lu, S. G., Sun, F. F. and Zong, Y. T (2014) Effect of rice husk biochar and coal fly ash on some physical properties of expansive clayey soil (Vertisol). Catena, 114: 37–44.
Mahmoud, M. A. A. N (2013) Reliability of using standard penetration test (SPT) in predicting properties of silty clay with sand soil. International Journal of Civil and Structural Engineering, 3: 545–556.
Meyerhof, G. G (1956) Penetration tests and bearing capacity of cohesionless soils. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 82: 1–19.
Modarres, A. and Nosoudy Y. M (2015) Clay stabilization using coal waste and lime - Technical and environmental impacts. Applied Clay Science, 117: 281–288.
Moghadam, A (2019) A signal-processing-based approach for damage detection of steel structures, Doctoral dissertation, Sharif University of Technology.
Moghadam, A., E Estekanchi, H. and  Yekrangnia, M (2018) Evaluation of PR steel frame connection with torsional plate and its optimal placement. Scientia Iranica, 25(3): 1025-1038.
Mokhberi, M. and Khademi, H (2017) The Use of Stone Columns to Reduce the Settlement of Swelling Soil Using Numerical Modeling. Journal of civil Engineering and Materials Application, 1(2):  45-60.
Motahari, M. and Kiani Vafa, H (2020) Studying Performance of PVDs on Consolidation Behavior of soft Clayey Soils Using EFM, Mahshahr Oil Storages, Journal of civil Engineering and Materials Application, Doi: 10.22034/JCEMA.2020.205130.1008.
Motaharitabari, S. and Shooshpasha, I (2018) Evaluation of coarse-grained mechanical properties using small direct shear test. International Journal of Geotechnical Engineering, 1-13. Doi. org/10. 1080/ 19386362. 2018.1505310
Muhunthan, B (2000) Schofield, Liquifaction and Dam Failures, GeoDenver, Denver, Colorado.
Mujtaba, H., Farooq, K., Sivakugan, N. and Das B. M (2017) Evaluation of relative density and friction angle based on SPT-N values. KSCE Journal of Civil Engineering 22: 572–585.
Nassaji, F. and Kalantari, B (2011) SPT capability to estimate undrained shear strength of fine-grained soils of Tehran, Iran. Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 16 1229–1238.
Okagbue, C. O and Yakubu, J. A (2000) Limestone ash waste as a substitute for lime in soil improvement for engineering construction. Bulletin of engineering Geology and the Environment, 58: 107–113.
Oyelami, C. A and Van Rooy, J. L (2016) A review of the use of lateritic soils in the construction development of sustainable housing in Africa: A geological perspective. Journal of African Earth Sciences, 119: 226–237.
Peck, R. B., Hanson, W. E. and Thornburn, T. H (1953) Foundation Engineering (Vol. 10). New York: Wiley.
Phoon, K. K. and Kulhawy, F. H (1999) Evaluation of geotechnical property variability. Canadian Geotechnical Journal, 36: 625–639
Qeidari, H. S., Salehi, M., Shayan, H., Kahnooj, S. R. H. and Sadeghloo, T ( 2020) Analysis of the factors affecting probable failure of local entrepreneurs. International Journal of Law and Management. 62(1): 93-115.
Rajesh-Kumar, B., Vardhan, H., Govindaraj, M. and Vijay, G. S (2013) Regression analysis and ANN models to predict rock properties from sound levels produced during drilling. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 58: 61–72.
Rastegarnia, A., Teshnizi, E. S., Hosseini, S., Shamsi, H. and Etemadifar, M (2018) Estimation of punch strength index and static properties of sedimentary rocks using neural networks in south west of Iran. Measurement, 128: 464-478.
Robertson, P. K. and Fear, C. E (1996) Soil liquefaction and its evaluation based on SPT and CPT. In: Proc. NCEER Workshop on Evaluation of Liquefaction Resistance.
Saghi, H., Behdani, M., Saghi, R., Ghaffari, A. R. and Hirdaris, S., 2019. Application of Gene Expression Programming Model to Present a New Model for Bond Strength of Fiber Reinforced Polymer and Concrete Journal of civil Engineering and Materials Application 3(1): 15-29.
Salari, P., Lashkaripour, GH. R. and Ghafoori, M (2015) Presentation of Empirical Equations for Estimating Internal Friction Angle of GW and GC Soils in Mashhad , Iran Using Standard Penetration and Direct Shear Tests and Comparison with Previous Equations. Open Journal of Geology, 2015: 231–238
Seco, A., Ramirez, F., Miqueleiz and L., Garcia, B (2011) Stabilization of expansive soils for use in construction. Applied Clay Science, 51: 348–352.
Sekhavati, P. and Jafarkazemi, M (2019) Investigating durability behavior and compressive strength of lightweight concrete containing the nano silica and nano lime additives in the acid environment. Journal of civil Engineering and Materials Application, 3(2): 103-117.
Shahrokhabadi, S., Vahedifard, F., Ghazanfari, E., and Foroutan, M (2019) Earth pressure profiles in unsaturated soils under transient flow. Engineering Geology, 260, 105218.
Shamsashtiany, R. and Ameri, M (2018) Road Accidents Prediction with Multilayer Perceptron MLP modelling Case Study: Roads of Qazvin, Zanjan and Hamadan. Journal of civil Engineering and Materials Application, 2(4): 181-192.
Shibi, T. and Kamei, T (2014) Effect of freeze-thaw cycles on the strength and physical properties of cement-stabilised soil containing recycled bassanite and coal ash. Cold Regions Science and Technology, 106: 36–45.
Shirmohammadi, H. and Hoseiny Khanshan, H (2018) Effect of Mineral pitch and Zycosil Nano-Material on Mechanical Properties and Moisture Susceptibility of Asphalt Mixtures. Journal of civil Engineering and Materials Application, 2 (2): 97-102.
Sivrikaya, O. and Tougrol, E (2006) Determination of undrained strength of fine-grained soils by means of SPT and its application in Turkey. Engineering geology, 86: 52–69.
Sivrikaya, O., Kayadelen, C. and Cecen, E (2013) Prediction of the compaction parameters for coarse-grained soils with fines content by MLR and GEP. Acta Geotechnica Slovenica, 10: 29–41.
Taheri, M., Zamani, S. and Ramazani, A (2018) Design and Optimization of Mechanical Properties of Reduced-Graphene Oxide-Loaded Cement." Journal of civil Engineering and Materials Application, 159-164.
Wolff, T. F (1989) Pile capacity prediction using parameter functions. In: Predicted and Observed Axial Behavior of Piles: Results of a Pile Prediction Symposium. pp 96–106.
Yaghouti Lighvan, A. and Hajialilu Bonab, M (2018) Investigation into Effect of Liquefaction on Behavior of Retaining Wall. Journal of civil Engineering and Materials Application, 2(4): 201-215.