سنگ شناسی و ریز دیرینه شناسی رسوبات کرتاسه پایانی (تورونین-کامپانین) بر پایه روزن بران شناور در لرستان، جنوب باختر خرم آباد

نویسنده

استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 19395_3697 تهران،ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر به جهت مطالعه سنگ چینه شناسی و ریز زیست دیرینه شناسی رسوبات کرتاسه در محدوده جنوب غرب خرم آباد، یک برش چینه شناسی بر روی تاقدیس پشت جنگل انتخاب شد. ضخامت این برش 190 متر عمدتاً از تناوب های یکنواخت و توالی های سنگ آهک که در طی یک رسوب گذاری پیوسته در زمان تورونین میانی تا کامپانین پیشین تشکیل شده است. این سازند در برش مورد مطالعه با مرزی تدریجی بر روی سازند پلاژیک سورگاه قرار گرفته و توسط سازند گورپی نیز با مرزی تدریجی و پیوسته پوشیده شده است. در مطالعات حاضر 12تعداد جنس، 38 گونه و 2 زیست زون از فرامینیفرهای پلانکتون تشخیص داده شد. بر اساس نحوه پراکندگی فسیلی گونه های شاخص در این برش چینه شناسی تعداد 2 زیست زون مشاهده و تشخیص داده شد که معرف سن تورونین میانی- کامپانین پیشین برای سازند ایلام در این برش چینه شناسی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Micropaleontology and Lithostratigraphy of e Late Cretaceous Sediments (Turonian -Companine) Based on Plankton Foraminifera in the Lorestan, Southwest of Khorramabad

نویسنده [English]

  • Peiman Rajabi
Department of Geology,Payame Noor Universtiy,PO BOX 19395-3697 Tehran,IRAN
چکیده [English]

For stratigraphic study of Ilam Formation in southwest of Khorramabad stratigraphic section was selected on Poshte-Jangal anticline In the North of the Mamoolan town With a distance of about 45 km from Khorramabad .This Section with a thickness 190 meters consists of invariable Thin to Middle bedde Thickness limestones with Middle Turonian to Early Campanian age which were deposited in a continues sedimentation process. In this section, the Ilam Formation has continues and transitional contacts with the Pelagic Sourgah Formation in the lower boundary and the Gurpi Formation in the upper boundary. In the present study of the Ilam Formation, 12 geniuses, 38]]/] species and 2 biozones of the planktonic foraminifers are recognized. Based on the fossil distribution of the species in this stratigraphic section Two biozones (Assemblage zone) were identified that represent the age of the Late Cretaceous, Early Middle (Thoronian-Campanian) for the Ilam Formation in this stratigraphic section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turonian
  • Cretaceus
  • Khoramabad
  • Stratigraphy
  • Campanian

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399
  • تاریخ دریافت: 08 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 21 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 22 آذر 1399