دوره و شماره: دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت کهریز و مقایسه روند تغییرات آن در طی سال های اخیر

10.22084/nfag.2020.3545

حسین پیرخراطی؛ رویا بهرامی نصب؛ علی رضا عباس فام؛ زهرا شیخی آلمان آباد


2. گسل‌ها و لرزه‌خیزی در زون بخاردن-قوچان

10.22084/nfag.2020.19737.1386

جواد بیگلری؛ عباس کنگی؛ عبدالرضا جعفریان