رخداد کانی هالوتریشیت در آبرفت های فلدسپار دار بیداخوید، جنوب غرب شیرکوه یزد

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، ایران

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، ایران

10.22084/nfag.2020.20362.1412

چکیده

محدوده آبرفتی گرانیتی بیداخوید واقع در حاشیه غربی باتولیت شیرکوه یزد و از لحاظ موقعیت زمین شناسی در زون ایران مرکزی و بخشی از کمربند آتشفشانی ارومیه دختر واقع شده است. معدن مذکور حاصل تجمع و تجزیه رسوبات آبرفتی کواترنر می باشد. واحد اصلی سازنده معدن یداخوید، رسوبات آبرفتی- آواری نیمه سخت شده توسط سیمان با ترکیب اکسید آهن و کانی های غالب این مجموعه شامل کوارتز، بیوتیت، فلدسپار پتاسیم، پلاژیوکلازهای دگرسان شده و کانی های رسی است. از نکات بارز زمین شناسی خروج گازهای گوگردی و نهشت گوگرد طبیعی در رخنمون های سطحی آبرفت می باشد. حضور کانی شوره ای هالوتریشیت در منطقه محیط فومرول و خروج گازهای سولفیدی آتشفشانی را در ارتباط با ولکانیسم جوان در زون گسلی دهشیر را تداعی می‌کند. کانی های شوره ای سولفات آهن حاصل اکسیداسیون پیریت و ایجاد محیط اسیدی به شکل محلی در سطح سفره آب زیرزمینی می باشند. رخداد این محیط به شدت اسیدی سبب رخداد کانی های دگرسانی عمدتا شامل پیریت، سریسیت، رکتوریت، ایلیت و ژاروسیت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occurrence of Halotrichite in Bidakhvaid Felspar-bearing alluvium, SW of Shirkuh batholith, Yazd

نویسندگان [English]

  • Saeede Jadidi Ardekani 1
  • Farimah Ayati 3
1 2Department of Geology, Facualty of Science, Isfahan University, Iran
3 3Department of Geology, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

The Bidakhavid mine is located on the western margin of the Shirkouh Batholith in the Central Iran and as a part of Urumieh-Dokhtar magmatic belt. This mine is the result of alteration of quaternary alluvial deposits. The main unit of the Bidakhavid mine is the iron oxide cement-semi-hardened alluvial-abrasive sediments with main minerals, including quartz, biotite, K- feldspar, altered plagioclase and clay minerals. Significant geological aspects are the emission of sulfur gases and the deposition of natural sulfur in surface of Quaternary alluvial deposits. The presence of efflorsence minerals such as halotrichite, confirm a fumarole region and the release of volcanic sulfid gases associated with young volcanism in the Dehshir fault zone. Iron sulfate efflorsence minerals are produced by pyrite oxidation and the formation of acidic environments on the surface of the groundwater table. The occurrence of this highly acidic environment has led to the occurrence of alteration minerals such as pyrite, sericite, rectorite, illite and jarosite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halotrichite
  • Shirkuh
  • Bidakhavid
  • Yazd
  • Central Iran