گسل‌ها و لرزه‌خیزی در زون بخاردن-قوچان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری دانشگاه آزاد شاهرود

2 گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

10.22084/nfag.2020.19737.1386

چکیده

پهنه گسلی بخاردن-قوچان در قسمت مرکزی کمربند چین خورده-رانده کپه داغ در شمالشرق ایران با آرایه ای از گسل های فعال امتدادلغز راستگرد با راستای شمالغرب-جنوب خاوری قرار داشته است و بیشترین فعالیت های لرزه ای در شمال خاوری ایران در اطراف این گسل ها توزیع یافته اند. به علت فعالیت های نوزمین ساختی و به واسطه خمیدگی انتهایی گسل های پهنه بخاردن-قوچان و تغییر سازکار آنها به معکوس، همراه با مولفه ی راندگی باعث افزایش استرس، کوتاه شدگی، لرزه خیزی و تراکم بالای زمین لرزه ها در پایانه انتهایی آنها شده است. این پهنه به طور مداوم تحت تاثیر تنش های نئوتکتونیکی همگرایی صفحات عربی-اوراسیایی از زمان آخرین فاز کوهزایی آلپی تا کنون قرار داشته است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار Zmap از روش مربع شمار برای محاسبه بعد فرکتالی سطحی توزیع گسل ها در این پهنه استفاده شده است که نشان دهنده الگوی بی نظمی هندسی زمین لرزه ها و شکل گیری دو سلول با بعد فرکتالی بالا در طول پهنه گسلی بخاردن-قوچان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faults and Seismicity in the Bakharden-Quchan Zone

نویسندگان [English]

  • Javad Biglari 1
  • abbas kangi 2
  • abolreza jafarian 2
1 ph.d university of Azad Islamic of shahrood
2 department of geology azad islamic university of Shahrood
چکیده [English]

The Bakharden-Quchan Faulted Zone is located in central part of trusted folding belts of Kopeh Dagh in North East-Iran with an array of active right lateral-strike slip faults by trending North West-South East. the most seismic activities have distributed around and along major fault systems of this zone. Because of neotectonic activities and ends bending of these faults in the Bakharden-Quchan Zone and mechanism changing faults to reverse accompanying with trusting vector have increased stress, shortening , seismicity and high density of earthquakes in their ends. The Bakharden-Quchan Faulted Zone has constantly put under affection neotectonic stresses convergence of Arabia-Eurasia plates since last phase of Alpine orogeny. In this paper by using of Zmap software and Box counting method were used to compute surface fractal dimension of faults distribution that is shown geometric disorder pattern of earthquakes and forming two cells with high fractal dimension along the Bakharden-Quchan Faulted Zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seismicity
  • Seismic
  • Sources Fractal dimension
  • Box counting
  • Neotectonic Zone of Bakharden Quchan