دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-171 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی دوام تراورتن در برابر هوازدگی نمک: یک مطالعه آزمایشگاهی

صفحه 1-15

10.22084/nfag.2019.17907.1347

امین جمشیدی؛ محمد رضا نیکودل؛ ماشالله خامه چیان؛ رامین ساریخانی


3. پترولوژی گرانیت‌های مجموعه دگرگونی گشت (غرب رشت)

صفحه 27-42

10.22084/nfag.2019.17655.1342

منیر زندی فر؛ محسن نصرآبادی؛ رضا نوزعیم


12. مروری برژئوشیمی و محیط تکتونیکی تشکیل پهنه های افیولیتی ایران

صفحه 158-171

10.22084/nfag.2020.19551.1381

علی امامعلی پور؛ حسنیه نظری؛ مسعود اسمعیل زاده