دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، خرداد 1399، صفحه 1-171 

مقاله پژوهشی

ارزیابی دوام تراورتن در برابر هوازدگی نمک: یک مطالعه آزمایشگاهی

صفحه 1-15

10.22084/nfag.2019.17907.1347

امین جمشیدی؛ محمد رضا نیکودل؛ ماشالله خامه چیان؛ رامین ساریخانی