پیشبینی نیروی برش در اره‌ی الماسه‌ی دیسکی: مطالعه موردی سنگ‌های گرانیتی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه

2 دانشکده مهندسی معدن و مواد دانشگاه صنعتی ارومیه

3 گروه مهندسی معدن/ دانشکده فنی مهندسی/دانشگاه ارومیه/ ارومیه/ایران

10.22084/nfag.2020.17997.1350

چکیده

سیم برش الماسه و اره‌های الماسه دیسکی کاربرد وسیعی در فرآوری و برش سنگ دارند. عملکرد برش متاثر از خصوصیات سنگ، مشخصات برش و شرایط محیطی و اپراتوری است. تاکنون مدل‌های مختلفی به منظور پیشبینی قابلیت برش مبتنی بر این پارمترها ارائه شده‌اند. پیش‌بینی عملکرد ماشین برش نقش بسزایی در تخمین هزینه‌ها دارد. هدف از پژوهش حاضر، بسط مدلی غیرخطی برای تخمین نیروی برش اره الماسه دیسکی توسط رویکرد بهینه‌سازی الگوریتم رقابت استعماری و مقایسه نتایج حاصل با تحقیقات صورت گرفته، است. آزمایشات صورت گرفته برروی سنگ گرانیت مبنای مطالعه موردی بوده و مدل‌های پیشنهادی بر اساس آن داده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. برای پیش‌بینی نیروی برشی از پارامترهای مشخص ماشین کاری شامل سرعت دورانی محیطی، سرعت یا گام پیشروی عبوری دستگاه برش، عمق برش و نرخ جاری شدن سیال سرد کننده استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون‌های آماری مؤید دقت بسیار مناسب مدل دوم مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری با ضریب تعیین 0/98 و میانگین درصد قدرمطلق خطای برابر 4/48 در تخمین نیروی برش اره الماسه در مقایسه با مطالعات گذشته می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of cutting force in circular diamond sawblades: A case study in granitic rocks

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Mokhtarian Asl 1
  • Aref Alipour 2
  • Sajjad Chehreghani 3
1 Faculty of Mining and Metallurgical Engineering, Urmia University of Technology
2 aFaculty of Mining and Metallurgical Engineering, Urmia University of Technology
3 Department of Mining engineering/ faculty of engineering/ Urmia University/ Urmai/ Iran
چکیده [English]

Circular diamond sawblades and diamond wire saw have extensive applications in the processing of natural stones. The cutting performance is affected by the rock properties, sawing characteristics and working conditions. So far, many researchers focused on modeling and estimating the sawing performance. Performance prediction of sawing machine have important role in the cost estimation. The aim of present study is to develop nonlinear models for estimating cutting force in circular diamond sawblades using Imperialist Commutative Algorithm (ICA) optimization techniques and compare the results obtained from literature models.In this paper, imperialist competitive algorithm is proposed to get an appropriate equation for forecasting the cutting force in the circular diamond sawblades. For this purposes, the conducted tests on the granitic rocks were used in the case study and the proposed models based on those data have been evaluated. The peripheral speed, traverse speed, cut depth and flow rate of cooling fluid are used to predict the cutting force. According to the calculated statistical error between the forecasted and real measured values of cutting force, ICA-based model has the lowest values of MAPE, VARE, MEDAE and RMSE, while it has the highest value of VAF, in comparison to the other models. It is concluded that this ACII-based model is superior to others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural stone processing
  • Circular diamond sawblades
  • Cutting force
  • Imperialist competitive algorithm