تعیین بی هنجاری های ژئوشیمیایی زیرسطحی سرب منطقه هفت سواران خمین از استان مرکزی به روش هیبرید مولتی فراکتالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اراک

3 دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مهندسی علوم زمین، گروه مهندسی معدن

10.22084/nfag.2020.20719.1399

چکیده

منطقۀ مورد مطالعه در جنوب استان مرکزی، در شهرستان خمین، در زون سنندج سیرجان و درکمربند فلزایی سرب و روی ملایر- اصفهان واقع شده است. این بررسی جهت تعیین بی هنجاری سرب با توجه به 170 نمونه از 33 گمانۀ حفاری در منطقه هفت سواران انجام شده است. این بررسی نشان داد که مدل های سینگولاریتی اصلی و تعدیل یافته نسبت به مدل سینگولاریتی وزنی نتایج بهتری از بی هنجاری سرب را در مطالعات دو بعدی و سه بعدی نشان دادند. ضریب همپوشانی سطحی نیز همبستگی بالای دو روش سینگولاریتی اصلی و تعدیل یافته را در تفکیک بی هنجاری ها به خوبی نشان داد. بنابراین، تلفیق دو بعدی و سه بعدی روش های سینگولاریتی در تفکیک موقعیت و گسترش بی هنجاری ها موثرند. روند بی‌هنجاری‌های شناسایی شده نیز به روش تعدیل یافته در امتداد گسل‌های منطقه بوده که نقش گسل‌ها را در حرکت سیالات سرب ساز به خوبی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of subsurface geochemical anomalies of Pb in Haftsavaran by hybrid multifractal method

نویسندگان [English]

  • Feridin Ghadimi 1
  • Masomeh Khavari 2
  • Saied Mojeddifar 3
1 Arak university and Technology
2 Department of Mining Engineering, Arak University of Technology
3 Department of Mining Engineering,Arak University of Technology
چکیده [English]

The study area is located in the south of Markazi province, in Khomein city, in Sanandaj zone of Sirjan and in the lead and zinc metal belt of Malayer-Isfahan. The research was conducted on 170 samples of 33 boreholes in Haft-Savaran area to identify Pb anomaly. Studies have shown that original and modified singularity models provide acceptable results for geochemical anomalies, but the results of the weighted singularity model were not significant in the two- and three-dimensional studies. Therefore, two-dimensional and three-dimensional integration of singularities are effective in separating the position and spreading the anomalies.Modified singularity model could provide better results than the original singularity method due to the separation of weak anomalies. Coefficient of areal association also indicated a high correlation between original and modified singularity models. Finally, it was found that Pb mineralization has a SW- NE trend in the region.separating the position and spreading the anomalies.Modified singularity model could provide better results than the original singularity method due to the separation of weak anomalies. Coefficient of areal association also indicated a high correlation between original and modified singularity models. Finally, it was found that Pb mineralization has a SW- NE trend in the region

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Geochemical anomaly"
  • " Original singularity"
  • " Weighted singularity"
  • " Modified singularity"
  • " Haft-Savaran Khomain"