بررسی عوامل موثر در ایجاد زمین‌لغزش های حوزه آبخیز اردل (استان چهارمحال بختیاری) با استفاده از روش رگرسیون لجستیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 گروه مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

10.22084/nfag.2020.19315.1377

چکیده

باتوجه به نقش موثر و همه جانبه زمین لغزش در حوزه‌های آبخیز، مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر در ایجاد زمین لغزش در حوزه آبخیز اردل، استان چهار محال بختیاری پرداخته است. طی این مطالعه نقشه پراکنش زمین لغزش با استفاده از تصاویر ماهواره ای، عکس های هوایی و بازدید صحرایی تهیه و همگام با آن نقشه فاکتورهای موثر در ایجاد زمین‌لغزش تهیه شد. شیب، جهت شیب، ارتفاع، لیتولوژی، بارندگی، فاصله از گسل، تراکم و فاصله از آبراهه، فاصله از جاده و کاربری اراضی به عنوان عوامل موثر در زمین‌لغزش انتخاب شدند. برای تهیه نقشه حساسیت به زمین‌لغزش از روش رگرسیون لجستیک در محیط GIS مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از این فاکتورها و نقشه سیاهه زمین‌لغزش‌ها، حساسیت به زمین‌لغزش از طریق وزن هر فاکتور به روش رگرسیون لجستیک شناسایی شد. که نتایج مطالعه نشان داد عامل فاصله از رودخانه، کاربری اراضی و لیتولوژی به عنوان مهم ترین عوامل موثر در ایجاد لغزش در منطقه می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Factors in Landslides Creation in the Ardal Basin (Chaharmahal Bakhtiari Province) Using Regression Logistic

نویسندگان [English]

  • A. Madadi 1
  • M. Marhamat 1
  • S. P. Nainiva 2
چکیده [English]

Considering the important role of landslide in watersheds, the present study has investigated the effective factors in landslide occurrence in Ardal watershed, Chaharmahal Bakhtiari province. In this research, landslide inventory map was prepared using satellite images, aerial photos and field investigation. At the same time, maps of the effective factors in the landslide event were prepared. Slope, direction of gradient, height, lithology, rainfall, distance from fault, river density, distance from road and land use were selected as factors affecting landslide occurrence. Logistic regression method has been used in GIS environment to prepare landslide sensitivity map. Using these factors and land inventory map, landslide susceptibility and the significance of each selected factor for landslide occurrence in the area, were identified by logistic regression method. The results showed that "distance from the river", "land use" and lithology are considered as the most important factors influencing the landslide occurrence in the region. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Slide
  • Logistic regression
  • Quaternary Sediments
  • Ardal basin
  • Chaharmahal Bakhtiari