مکان‌یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری به‌ روش GIS و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در شهر کنگاور، استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

2 دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

چکیده

تولید حجم عظیم پسماندهای جامد شهری یکی از مشکلات جوامع امروزی است و عدم مدیریت صحیح آن باعث آلودگی محیط­زیست و تهدید سلامت انسان می‏شود. مکان‏یابی اصولی محل مناسب دفن پسماند، از مهم­ترین مراحل مدیریت پسماند است و تابع معیارهای مختلف زمین‏شناسی، زیست‏محیطی، اقتصادی- اجتماعی می‏باشد. در مطالعه حاضر، انتخاب محل مناسب دفن پسماند شهرستان کنگاور بر مبنای معیارهای زمین‌شناسی (شامل سنگ­شناسی، وجود گسل، لرزه­خیزی، بافت و فرسایش­پذیری خاک)، زیست‌محیطی (شامل بارش، فاصله از آبراهه‏ها، سطح آب زیرزمینی، جهت باد غالب) و اقتصادی- اجتماعی (شامل فاصله از جاده، کاربری اراضی، مناطق روستایی و شهری، فاصله از مراکز تولید پسماند، شیب و ارتفاع) صورت گرفته است. برای این منظور چهارده لایه اطلاعاتی در محیط GIS تهیه شد. سپس وزن هر معیار توسط روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تعیین گردید. پس از تلفیق نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی و حذف مناطق ممنوعه، منطقه به چهار گروه (مناسب، نسبتاً مناسب، نسبتاً نامناسب و نامناسب) پهنه‏بندی شد و با توجه به معیارهای مختلف زمین‏شناسی، اقتصادی- اجتماعی و زیست­محیطی، و هم­چنین بازدید صحرایی، پهنه مناسب انتخاب گردید. این منطقه در 16 کیلومتری جنوب شهرستان کنگاور قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Site Selection of Municipal Solid Wastes by GIS and Analytical Hierarchy Process (AHP) in Kangavar City, Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • S. Sorory Nia 1
  • G. Forghani Tehrani 1
  • R. Bagheri 1
  • Z. Ganji Noroozi 2
چکیده [English]

The huge production of municipal solid wastes is one of the most important problems in modern societies. Improper management of the produced wastes may result in environmental pollution and is a threat to human health. Site selection for municipal waste disposal is considered as an important stage in waste management. Geological, environmental, social and economic considerations are the most important parameters which influence the selection of proper waste disposal sites. In the present study, site selection for the disposal of municipal solid wastes produced in Kangavar city, Eastern Kermanshah, has been investigated. For this purpose, geological (i.e. lithology, seismology, faults, soil texture and soil erosion potential), environmental (i.e. precipitation, distance from rivers, water table depth, and prevailing wind direction), and social-economical (i.e. distance from the roads, land use, rural and urban population centers, slope and elevation) factors were considered as the most significant factors and then, fourteen data layers were created in GIS software and the weight of each layer was determined using Analytical Hierarchy Process (AHP). After the combination of GIS maps and AHP data and omitting the forbidden areas, the area was classified into four classes (i.e. suitable, relatively suitable, relatively unsuitable, and unsuitable areas) for waste disposal. On the basis of geological, environmental, and social-economical criteria and after field surveys, the best site for waste disposal was selected at 16 Km south of the Kangavar city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical Hierarchy Process (AHP) model
  • site selection
  • Municipal solid waste
  • Kangavar
دل­انگیزان، س.، محمودی، م (1391) بررسی مقایسه اقتصادی دو روش بازیافت و دفن بهداشتی در شهرستان کنگاور، چهارمین کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی مشهد.
شایسته عظیمیان ح (1390) مکان‏یابی محل دفن زباله شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط GIS (مطالعه موردی شهر نیشابور). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، 134 ص.
کیانفرد ف.، لشکری­پور، غ.، حافظی­مقدس، ن (1392) مکان‏یابی محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی شهر رامهرمز). هفتمین همایش ملی تخصصی زمین­شناسی دانشگاه پیام­نور، خرم­آباد.
محمودی م.، محمدی س.، درگاهی ع.، کامجو ی (1392) بررسی میزان کمی و کیفی پسماند شهر کنگاور. اولین همایش کشوری دانشجویی عومل مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
Alavi, N., Goudarzi, Gh., Babaei, A. A., Jaffarzadeh, N, Hosseinzadh, M (2013) Municipal solid waste landfill site selection with geographic information system and analytical hierarcy process (case study in Mahsahrd country, Iran). Waste Management, 31: 98-105.
Alexakis, D. D., Sarris, A (2014) Integrated GIS and remote sensing analysis for landfill sitting in western Crete, Greece, Environment Earth Science, 72: 467-782.
Arkoe, O (2014) Municipal solid waste landfill site selection using geographical information systems (case study from Corlu, Turkey), Arabian Journal of Geosciences, 7: 4975- 4985.
Aydi, A., Zari, M., Ben Dhia H (2013) Minimization of  Environmental risk of landfill site using fuzzy logic analytical hierarchy process and weighted linear combination methodology in geographic information on system environment, Environmental Earth Science, 68: 1375-1389.
Bahrani, S., Ebadi, T., Ehsani, H., Yousfi, H., Maknoon, R (2016) Modeling landfill site selection by multi – criteria decision making and fuzzy functions in GIS case study: Shabestar, Iran, Environmental Earth Sciences, 75, DOI: 10.1007/s12665-015-5146-4.
Erosy, H., Bulut, F (2009) Spatial and multi- criteria decision analysis- based methodology for landfill site selection in growing urban regions, Waste Management, 27: 489-500.
Eskandari, M., Homaee, M., Mahmoodi, S., Pazira, E., Van Genuchten, M. Th (2015) Optimizing landfill site selection by using land classification maps, Environmental Science and Pollution Research, 22: 7754- 7765.
Gbani, S., Tengbe, P., Momoh, J., Medo, J., Kabba, V (2013) Modeling landfill location using Geographic Information System (GIS) and multi – criteria decision analysis (MCDA): case study Bo, Southern sierra eon, Applied Geography, 36: 3-12.
Guiqin, w., Li, q., Guoxue, L (2009) Landfill site selection using spatial information technologies and AHP: A case study in Beijing, China, Journal of Environmental Management, 90: 2414- 2421.
Korucu, M (2011) Discussion of combining AHP with GIS for landfill site selection: A case study in the lake Beysehir catchment area (Knoya, Turkey), Waste Management, 31: 1250-1251.
Moeinaddini, M., Khorasani, N., Danehkar, A., Darvishsefat, A. A., Zinalyan, M (2010) Siting MSW landfill susing weighted linear combination and analytical hierarchy process (AHP) metholology in GIS environment (case study: Karaj). Waste Management, 30: 920-920.
Olusina, J. Shyllon, D (2014) Suitability Analysis in Determining optimal landfill location using multi criteria evaluation (MCE), GIS and Remote sensing, International Journal of Computational Engineering Research, 4: 2250-3005.
Saaty, T. L (1986) The Analytic Hierarchy Process, Planning, Priority Setting, Resource Allocation, McGraw-Hill p 437.
Sener, S., Sener, E., Nas, B., Karaguzal, R (2011) Combining AHP with GIS for landfill site selection (case study: in the lake Beysehir catchment area (Konya, Turkey), Waste Management, 30: 2037-2046.
Shahabi, H., Keianfard S., Ahmad B., Taheri M. (2014) Evaluating Boolean, AHP and WLC methods for the selection of waste landfill site using GIS and satellite images, Environmental Earth Science, 71: 4221-4233.
Sharifi, M., Hadidi, M., Vessali, E., Mostafakhani, P., Taheri, K., Shahoie, S., Khodamoradpour, M (2009) Integrating multi – criteria decision analysis  for a GIS based hazardous waste landfill sitting in Kurdistan province western Iran, Waste Management, 29:  2740-2758.
Taheri, A., Zare, M (2011) Groundwater artificial recharge assessment in Kangavar Basin, a semi-arid region in the western part of Iran, African Journal of Agricultural Research, 6: 4370-4384.
Thoso, M (2014) The construction of a Geographic Information System (GIS) Model for Landfill Site Selection Department of Geography, Faculty of Humanities, University of the free State, p 83.
Uyan, M. S. W. Landfill site selection by combining AHP with GIS for Konya, Turkey, Environmental Earth Science, 71: 947-960.
Yazdani, M., Monavari, S. M., Omrani, G. A., Shariat, M., Hosseeini, S. M (2015) Landfill site suitability assessment by means of Geographic Information System analysis, Solid Earth, 6: 945-956.
Yildirim, V (2012) Application of  raster-based GIS techniques in the siting of landfills in Trabzon province Turkey (case study), Waste Management, 30: 449-460.
Zamorano, M., Molero, E., Hurtado, A., Grindly, A., Ramose, A (2009) Evaluation of a municipal landfill site in southern Spain with GIS – aided methodology, Journal of  Hazardous Materials, 160: 473-481.