ارزیابی دوام تراورتن در برابر هوازدگی نمک: یک مطالعه آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

10.22084/nfag.2019.17907.1347

چکیده

با توجه به شرایط اقلیمی متنوع ایران شامل مناطق گرم و خشک و همچنین ساحلی می‌توان گفت هوازدگی ناشی از تبلور نمک یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار روی دوام سنگ‌های استفاده شده در نمای بیرونی ساختمان‌ها می‌باشد. در نتیجه ضروری است دوام سنگ‌ها ارزیابی شود و مناسبترین و مقاومترین آن‌ها برای نمای بیرونی ساختمان‌‌ها انتخاب شود. در این پژوهش دوام 6 نمونه تراورتن از مناطق آذرشهر و محلات در برابر هوازدگی ناشی از تبلور نمک مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور آزمایش هوازدگی نمک در سولفات سدیم تا 60 چرخه انجام و بعد از هر 5 چرخه تغییردر وضیعت ظاهری نمونه‌ها (تغییر رنگ، شوره زدگی و تخریب شیمیایی و فیزیکی)، ویژگی‌های مکانیکی (مقاومت بار نقطه‌ای، مقاومت کششی برزیلین و سرعت موج P) و افت وزنی نمونه‌ها (Dry Weight Loss) ثبت و تعیین شده است. نتایج دلالت بر این دارد که تغییر در وضیعت ظاهری نمونه‌ها شامل تغییر رنگ، شوره زدگی و همچنین تخریب شیمیایی و فیزیکی به دلیل اینکه معیار اندازه گیری آن‌ها کیفی می‌باشد نمی‌توانند ارزیابی خیلی دقیقی از دوام نمونه‌ها در برابر هوازدگی نمک فراهم کنند. علاوه بر این نتایج نشان می‌دهد در بین پارامترهایی که معیار اندازه‌گیری آن‌ها کمی می‌باشد مقاومت کششی برزیلین و سرعت موج P در مقایسه با مقاومت بار نقطه‌ای و افت وزنی ارزیابی دقیق‌تری از دوام نمونه‌ها می‌دهند. همچنین مشاهدات و ثبت ماکروسکوپی وضیعت ظاهری نمونه‌ها در آزمایش هوازدگی نمک نشان می‌دهد که ویژگی‌های سنگ شناسی نقش مهمی در تخریب شیمیایی و فیزیکی و نتیجا دوام دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Durability assessment of travertenes against salt weathering: an experimental study

نویسندگان [English]

  • A. Jamshidi 1
  • M. R. Nikudel 2
  • M. Khamehchiyan 2
  • R. Sarikhani 1
2 -
چکیده [English]

Considering the diverse climatic conditions of Iran with a varying from hot and dry and also coastal areas it can be seen that salt weathering is one of the most important agents affecting on the durability of stones used as wall cladding of the building. As a result it is necessary that durability of stones be assessed and the most resistance and appropriate those be selected for use as wall cladding of the buildings. In this research, durability of six samples of travertines from Azarshahr and Mahallat areas against salt weathering were investigated. For this purpose, salt weathering test at sulfate sodium (Na2SO4) up to 60 cycles was carried out and, after every 5 cycles, changes in the samples appearance (color, efflorescence, chemical and physical decay), mechanical properties (point load strength, Brazilian tensile strength and P-wave velocity) and Dry Weight Loss of samples were monitoring and measured. The results indicated that changes in samples appearance including the color, efflorescence, chemical and physical decay due to criteria of measure those is qualitative, can not to be appropriate for assessment of samples durability against salt weathering. Moreover, results show in among parameters that criteria of measure those is quantitative, Brazilian tensile strength and P-wave velocity are more reliable in compare with point load strength and Dry Weight Loss for assessment of samples durability. Also, macroscopic monitoring of samples appearance against salt weathering show that petrological properties have major role in chemical and physical decay and therefore their durability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • salt weathering
  • travertine
  • appearance conditions
  • mechanical properties
  • Dry Weight Loss