دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، خرداد 1395، صفحه 1-153 

مقاله پژوهشی

برآورد تکتونیک فعال نسبی مخروط‌افکنه‌های دامنه شرقی زیرکوه، شرق ایران

صفحه 1-14

مسعود حیدری آقاگل؛ محمدمهدی خطیب؛ سید مرتضی موسوی؛ رضوانه حمیدی