ارتباط بین ویژگی‌های معدنی با ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سنگ‌های کربناته کرتاسه زیرین در برش معدن ده سرخ (جنوب غرب اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان

چکیده

به منظور تعیین ارتباط بین ویژگی­های معدنی و رسوب­شناسی نهشته­های کربناته کرتاسه زیرین (آپتین ) معدن ده­سرخ اصفهان یک برش سطحی به ضخامت حدود 182 متر از این سنگ­ها مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به مطالعات صحرایی و خصوصیات سنگ­شناسی این توالی، می­توان آن را به سه واحد سنگ­چینه­نگاری مختلف تفکیک کرد. واحد نخست (واحدE1) از آهک نازک لایه تا متوسط لایه خاکستری و پرفسیل تشکیل شده است، واحد دوم (E2) شامل تناوبی از آهک و آهک­رسی متوسط تا ضخیم لایه­ی خاکستری است و واحد سوم (E3) از آهک­های متوسط تا نازک لایه با فسیل­های درشت تشکیل شده است. مطالعات آزمایشگاهی و بررسی مقاطع نازک میکروسکوپی به شناسایی 8 ریزرخساره کربناته منجر گردید. این ریزرخساره­ها از دو ریزرخساره گرین­استونی، دو ریزرخساره پکستونی، سه ریز رخساره روداستونی و یک ریزرخساره فلوتستونی تشکیل شده­اند. این رسوبات عمدتاً در قسمت­های مختلف رمپ میانی و ابتدای رمپ پایانی یک پلاتفرم کربناته با انرژی متوسط تا زیاد تشکیل شده­اند. مقایسه نتایج کلسی­متری با محیط رسوبی و ریزرخساره­ها نشان داد که بخش دور از منشأ رمپ میانی بهترین شرایط و بخش رمپ خارجی بدترین شرایط را برای ایجاد خلوص در این منطقه دارا بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mining characteristic and its Relationship to the Microfacies and Sedimentary Environment of the lower Cretaceous Succession in the Deh-Sorkh mine, (Southwestern of Esfahan)

نویسندگان [English]

  • zahrataleb talebi
  • A.H Kangazian
  • A. nasr esfahani
چکیده [English]

To determine the relationship between the mining and sedimentology characteristics of carbonate deposits of Lower Cretaceous (Aptian) in Deh-Sorkh mine of Isfahan, a section with thickness of about 182 meters, was studied. According to field studies and lithological characteristics of this succesion, it can be separated into three different lithostratigraphic units. The first unit (E1 unit) is composed of thin to medium bedded, gray fossiliferous limestones, the second unit (E2) consists of interbedded limestone and medium to thick clayey limestone beds; and, the third unit (E3) is composed of medium to thick bedded limestone with macrofossils. Microscopic examination of thin sections led to the identification of eight carbonate microfacies consist of two grainstone microfacies, two packstone microfacies, three rudstone microfacies and a floatstone microfacies. These microfacies deposited in different parts (mid ramp and beginning of the outer ramp) of a carbonate ramp with moderate to high energy. Comparison of calcimetery results with sedimentary environment results and microfacies showed that the distal portion of mid ramp had the best conditions and the outer ramp had the worst conditions to establish “calcium carbonate purity” in the carbonate rocks of this region.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lower Cretaceous (Aptian)
  • faces
  • micro faces
  • Carbonate
  • Carbonate ramp
[1] خسروتهرانی، خ (1386) کتاب رخساره­های میکروسکوپی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران ص 189،39،36.
[2] دلالی­اصفهانی، م (1389) تهیه نقشه توپوگرافی منطقه معدنی ده سرخ.
[3] سازمان زمین­شناسی کشور (1351) نقشه زمین­شناسی 1:100000  ، شهرضا.
[4] Burchette TP., Wright .VP (1992) Carbonate ramp depositional systems .J. Sedimentary Geology. 79: 3-57.
[5] Dunham  RJ (1962) Classification carbonate rocks according to depositional texture, in: Ham, WE (Ed). Classification of carbonate rocks AAPG, Mem. 1:108-121
[6] Dickson. .JAD (1965) Carbonate identification and genesis as revealed by staining.J. sedimentary petrology. 36(2): 491-505.
[7] Emby AF. ,klovan JE (1971) A late Devonian reff tract on northcasterri banks Island. Norh west Territories ball. J. petrol , 19: 730-781
[8] Folk.RL (1961) Spectral Subdivision of Limestone typesin : Classification of carbonate rocks. 6Journal of American, Association. Petroleum Geology. L: 62-64p.
[9] Flügle E (2010) Microfacies of carbonate rocks Analysis interpretation and Application Edition. Springer Berlin-Heidelberg publishing,   302-49 1p.
[10] Grabau AW (1913) On the classification of sedimentary rocks. Journal of geology, 33:62 -84
[11]  Lasemi .Y (1980) Carbonate Microfacies and Depositional Environment of the Kinkaid Formation(Upper Mississipian) of the Illinios Basin:PhD Thesis University of Illinios, U.S.A., 139P.
[12] Middltone .G.V (1973) Walther,s law of the correlation of facies, Geol. Soc. Of Amer, Bull. No:39.84: 979- 988.
[13] Stow. AV (2005) Sedimentary rocks in the field (colures guide): Manson publishing, 320p.geology, 33:62
[14] Schlager.W. (2005) Carbonate sedimentology and sequence stratigraphy  of rocks, the leading Edge, geologic colum: 51-75
[15] Tucker M. E Wrigh  ,V. P (1990) Carbonate Sedimentology, Published by Black Well Scientific, 480p.
[16]   Tucker  M .E (2003) Sedimentary Rocks in the Field: 3rd Edition, Willey, 234P.
[17] Wilsonn .JL (1975) Carbonate facies in Geological history. Springer- verlag berlin. 47IP.
[18] Walker.R.G (1983) Facies model. Geoscience Canada publ. 211p
[19] Wright. Vp (1992) Arevised classification of limestone. Jornal of Sedimentary geology, 76:77-       186.
[20] Zahedi  M (1976) Explanatory text of the Esfahan quadrangle map 1:250000, Geol. Surv. Iran,   F8, 49p.