ارزیابی کیفیت آب‌های زیرزمینی روستای کیلک در بالا دست محل دفن زباله‌های شهر سنندج از نظر مصرف شرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

دفن زباله‌ها، روشی از دفع مواد زاید است که در آن زباله‌ها بر روی زمین یا در گودال‌های حفر شده دفع می­شوند. زباله‌های دفن شده، مشکلات و مسائل زیست محیطی عدیده‌ای را پیرامون خود به وجود می‌آورند. یکی از مهم­ترین مسائل زیست محیطی دفن زباله‌ها، شیرابه حاصل از آن‌هاست. شیرابه عمدتا نتیجه نفوذ بارش‌های جوی و بعضا آب‌های سطحی در داخل زباله‌هاست. در این تحقیق، خصوصیات شیمیایی آب‌های زیرزمینی مناطق بالادست محل دفن زباله­های شهر سنندج، مثال موردی روستای کیلک، با توجه به مناسب بودن آب برای مصرف شرب مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، تعداد 5 حلقه چاه در اطراف محل دفن زباله­های شهر سنندج انتخاب شد و پس از نمونه­برداری و برداشت تعداد 10 نمونه آب زیرزمینی طی دو فصل پارامترهای فیزیکی رنگ، بو، کدورت؛ هم­چنین پارامترهای شیمیایی pH، TDS، سختی، کلرور، سولفات، سدیم، نیترات مورد سنجش قرار گرفت. سپس مقادیر آنالیز شده با جداول استاندارد مقایسه و برای طبقه­بندی آب‌های زیرزمینی منطقه مطالعاتی جهت تناسب آب برای شرب از دیاگرام شولر استفاده گردید و مشاهده گردید که اکثر نمونه­ها از لحاظ شرب مناسب هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Groundwater Quality of Upstream Landfill of Kilak for Drinking

نویسندگان [English]

  • Sina Shakiba
  • Esfandiar A. Novinpoor
  • Massume Hosseini
  • Robabeh Akbarpour
چکیده [English]

Waste disposal, is a method in which wastes are buried on sinkholes. The buried wastes caused environmental problems. One of these environmental problems is leaches mainly due to influence of precipitation and sometimes surface waters entering the wastes. The leaches consist of various materials. In this study, chemical properties of groundwater of upstream regions of Sanandaj landfill, regarding the suitability of water for drinking is examined.
Hence, 5 wells around Sanandaj landfills were selected and 10 water samples were collected and evaluated during 2 seasons based on physical and chemical parameters such as odour, turbidity, colour, pH, TDS, TH, chloride, sulfate, sodium and nitrate. In order to determine the quality of water for drinking purpose, the results were compared with Standard index and Schoeller diagram for the  classification of ground water. The  result shows most samples are suitable for drinking purpose. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • waste. Landfill
  • Ground water
  • Sanandaj
  • Drinking
[1] آمارنامه استان کردستان (1380) سازمان برنامه  و بودجه، معاونت آمار و اطلاعات.
[2] حق پرست، م (1393) بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت رشکان، پایان­نامه کارشناسی­ارشد گروه زمین­شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه.
[3] صداقت، م (1385) زمین و منابع آب (آب­های زیرزمینی)، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه پیام نور.
[4] علیزاده، ا (1383) اصول هیدرولوژی کاربردی، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه امام رضا.
[5] عمرانی، ق (1377) مواد زاید جامد، مدیریت جمع­آوری و حمل و نقل، دفن بهداشتی و تهیه کمپوست، جلد اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
[6] غضبان، ف (1381) زمین­شناسی زیست­محیطی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
[7] فاخر، ع (1376) چرخه قانون و تکنولوژی در حفاظت از محیط زیست، کیهان هوایی، شماره 1225.
[8] مجلسی، م (1371) مدیریت مواد زاید جامد (اصول مهندسی و مباحث مدیریتی)، سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران.
[9] Andreottola G. and Cannas P (1992) Chemical and biological characteristics of landfill leachate. In Landfilling of Waste: Leachate (Edited by Christensen T.H., Cossu R. and Stegmann R.), PP. 65-88.
[10] Matthew R.B., Peter, D (1997) Environmental Geology (Geology and Human Enviroonment.
[11] Nebel, B.J (1987) Environmental Science, Prentice – Hall. Inc., U.S.A.
[12] Singhal, B.B.S., and R.P. Gpta (1999) Applied Hydrology of Fractred Rocks, Kluwer Academic Publ., Netherland.
[13] Tchobanglous G., Theisen H. and Vigil S (1993) Integrated Solid Waste Management, Mc Graw. Hill PP 252-254.