دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، آبان 1393، صفحه 1-115 

مقاله پژوهشی

ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در تاقدیس دشتک (شمال غرب کازرون)

صفحه 1-14

مهناز پروانه نژاد شیرازی؛ لاله یزدان دوست؛ زهرا مرادی


ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی محدوده شمال غرب کبودرآهنگ جهت سنجش پارامترهای هیدروژئوشیمیایی

صفحه 24-46

مهین کردی؛ عبدالناصر فضل نیا؛ حسین پیرخراطی؛ بهروز رفیعی؛ هوشنگ وفائی


زمین شیمی عناصر نادر خاکی کانی فلوریت در کانسارهای فلوریت البرز مرکزی

صفحه 58-70

قربان وهاب زاده؛ احمد خاکزاد؛ ایرج رساء؛ میر رضا موسوی


سنگ چینه نگاری، ریز زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه سازند گورپی در ناحیه‌ی زنجیران (جنوب خاوری شیراز)

صفحه 71-84

سید حمید وزیری؛ مرتضی یوسفی؛ مرجان عامل؛ فاطمه وکیل باغمیشه؛ محمد اسمعیل صداقت