دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، خرداد 1393، صفحه 1-104 

مقاله پژوهشی

چینه نگاری زیستی و تحلیل ریز رخساره های سازند آسماری در جنوب شرق الشتر، لرستان

صفحه 1-12

سکینه عارفی فرد؛ بیژن یوسفی یگانه؛ محبوبه امینی تاری