ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی محدوده شمال غرب کبودرآهنگ جهت سنجش پارامترهای هیدروژئوشیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی

2 دانشگاه بوعلی‌سینا، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی

3 سازمان آب منطقه ای استان همدان

چکیده

به منظور بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی شمال­غرب دشت کبودرآهنگ، از پارامترهای هدایت الکتریکی، کلسیم، کلرور، منیزیم، سدیم، سولفات، و بی­کربنات،  TDSو SAR حاصل از تجزیه شیمیایی آب زیرزمینی، استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده­های کیفیت شیمیایی 18 نمونه آب از شبکه توزیع روستاهای انتخابی موجود در منطقه مورد مطالعه در دو دوره (آبان 87 و مرداد 88) با استفاده از نمودارهای شولر، پایپر، ویلکوکس، دورو و نقشه­های هیدروژئوشیمیایی انجام شد. مطالعات نشان داده است که اکثر منابع آب از نظر کشاورزی در طبقه C2S1و C3S1 قرار دارند. بنابراین، کیفیت مناسب تا قابل قبول را برای مصارف کشاورزی دارا هستند. علاوه بر این، آب برای شرب در این دشت، سختی (279 تا 500) قابل قبول دارد. آب از لحاظ مصارف صنعتی خاصیت خورندگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Groundwater quality assessment within the North West area Kaboodarahang to measure parameters of hydro-geochemistry

نویسندگان [English]

  • M. Kordi 1
  • A. Fazlnia 1
  • H. Pirkharrati 1
  • B. Rafiei 2
  • H. Vafaei 3
چکیده [English]

The parameters of the electrical conductivity, calcium, chloride, magnesium, sodium, sulfate and bicarbonate contents, TDS and SAR  obtained from groundwater chemical analysis were used to evaluate the quality of under ground water resources in the Northwest plain of Kaboodarahang. The  data were interpreted from 18 samples of water quality in the distribution network of the selected villages in two periods (November 2008 and August 2009) using diagrams of Scholer, Piper, Wilcox, and Durov, and map of the hydro-geochemistry were performed. These studies have shown that the majority of the water resources for agricultural activities are classified in the category C2S1 and C3S1 (Conductivity Sodium Adsorption Ratio). Also this study remarks appropriate to acceptable quality for agricultural purposes. In criteria, drinking water quality in the plain is acceptable based on hardness quantity (279-500) and the Scholer graph. Water quality for the industrial activities has corrosive characteristic in all parts of the especially in Northwest of the Kaboodarahang plain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydro-geochemistry
  • Quality
  • Kaboodarahang
  • Hamedan