چینه‌نگاری رسوبات آهکی پرمین (سازندهای روته و نسن) بر اساس روزن‌بران در ناحیه پیراسحاق، جنوب جلفا، شمال‌غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

ضخامت توالی سیستم پرمین در برش چینه‌شناسی پیراسحاق حدود 1400 متر اندازه‌گیری شده‌ که 100 متر قاعده‌ی آن سازند دورود، 1100 متر سازند روته و 200 متر شامل سازند نسن است. مرز زیرین توالی با ناپیوستگی هم‌شیب بر روی مجموعه سنگ­های خروجی (آندزیت- داسیت) دونین قرار گرفته و مرز فوقانی آن­ها به صورت پیوسته و هم‌شیب به آهک‌های صفحه‌ای و زردرنگ سازند الیکا به سن تریاس‌ پیشین و میانی تبدیل می‌شود. به منظور مطالعه این توالی 220 نمونه جهت مطالعات میکروسکوپی به­ طور سیستماتیک از پایین به بالا و بر اساس تغییرات سنگ‌شناسی در جهت عمود بر امتداد لایه‌ها برداشت ‌شد که 19 جنس و 21 گونه متعلق به 10 خانواده از روزن‌بران غیرفوزولینیدی و 10 جنس و 5 گونه از روزن‌بران فوزولینیدی شاخص مربوط به خانواده‌های‌Schubertellidae, Ozawainellidae, Schwagerinidae  و Staffellidae شناسایی شده‌اند. بر مبنای پراکندگی روزن‌بران، 3 زیست‌زون تجمعی تشخیص و بر اساس موقعیت چینه‌شناسی و محتوی فسیلی، سن ردیف‌های رسوبی سازند دورود Asselian- Sakmarian، سازند روته Murgabian- Midian  و سازند نسن Dzhulfian تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stratigraphy of the Permian calcareous deposits (Ruteh and Nesen Formations) based on Foraminifera in Pir- Eshagh area, South of Joulfa, NW Iran

نویسندگان [English]

  • M. Sadeghi 1
  • R. Shabanian 2
  • K. Rashidi 2
چکیده [English]

The thickness of the Permian sequence in Pir- Eshagh Stratigraphical section were measured about 1400 meters, which the lower 100 meters, belong to Dorud formation and the thickness of Ruteh and Nesen formations 1100 meters, and 200 meters respectively. The lower boundary of the sequence lies on the volcanic rocks of Devonian (Andesite- Dacite), non- conformaly and the upper ones into the  yellowish laminated limeston of the Elika formation continously of  the early and middle Triassic. In order to study the above mentioned sequence, we systematically selected 220 thin sections from the lower bound up to the upper bound based on lithological changes in a perpendicular direction.19 types and 21 genera of 10 families of non- Fusulinid Foraminifers, and 10 types and 5 genera of Fusulinid Foraminifers’ Families- including Ozawainellidae, Schubertellida, Schwagerinidae and Stafellidae- were recognized in the thin sections. According to Foraminifers’ transmittancy, there were 3 Assemblage Biozones and based on Stratigraphical conditions and fossilised contents, we could define the ages of Asselian- Sakmarian, Morgabian- Midian and Dzhulfian for Dorud, Ruteh and Nesen formations, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permian
  • Biostratigraphy
  • Foraminifera
  • Pir- Eshagh
  • Julfa