ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در تاقدیس دشتک (شمال غرب کازرون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697- 19395 تهران- ایران.

چکیده

تاقدیس دشتک در بخش غربی تنگ چوگان در منطقه کازرون قرار گرفته است. برای تعیین ریزرخساره­ها و محیط رسوبی سازند آسماری در این تاقدیس، دو برش به صورت سیستماتیـک در یال شمالی و یال جنوبی آن، به ترتیب با ضخامت 310 و 350 متر، اندازه­گیری و نمونه­برداری گردید. بررسی­های دقیق سنگ­شناختی و فسیل­شناختی در این برش­ها منجر به شناسایی 13 ریزرخـساره گردید. ریزرخساره­های یال شمالی شاملL5, L4, L3, L2, L1, B7, B4, B3, B2, B1, O1  و ریزرخساره­های یال جنوبی شاملL5, L3, L1, B7, B6, B5, B4, B3, B1, O1 می­باشند. محیط رسوب­گذاری سازند آسماری در این برش­ها از نوع رمپ کربناته (شامل رمپ خارجی، رمپ میانی و رمپ داخلی) تفسیر گردید که بیش­ترین ضخامت از رسوبات آن در محیط رمپ داخلی نهشته شده است. سن سازند آسماری در این منطقه روپلین- شاتین تعیین گردید. این سازند به صورت تدریجی بر روی سازند پابده و در زیر نهشته­های آبرفتی قرار گرفته است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microfacies and sedimentary environment of the Asmari Formation in Dashtak Anticline (north west of Kazerun)

نویسندگان [English]

  • M. M. Parvaneh Nejad Shirazi
  • L. L. Yazdandoust
  • Z. Moradi
چکیده [English]

Dashtak Anticline is situated in west part of Tang-e Chowgan in Kazerun Region. To determine the microfacies and sedimentary environment of the Asmari Formation in this Anticline, two sections were measured and sampled systematically in north and south flanks of the anticline with the thicknesses of 310 and 350m respectively. Detailed petrological and paleontological studies led to the recognition of 13 microfacies. The microfacies of the north flank consist of O1, B1, B2, B3, B4, B7, L1, L2, L3, L4, L5 and the microfacies of the south flank consist of O1, B1, B3, B4, B5, B6, B7, L1, L3, and L5. The depositional environment of the Asmari Formation in these sections was interpreted as a carbonate ramp (including outer, middle and inner ramp), which the most of sediments have been deposited in the inner ramp environment.The age of the Asmari Formation in this region was determined as Rupelian-Chattian. It overlies the Paleocene-Eocene Pabdeh Formation and underlies the alluvial deposits of recent time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asmari Formation
  • microfacies
  • Dashtak Anticline
  • Tange Chowgan
  • Kazerun