زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های کامپانین- ماستریشتین سازند تاربور در شمال غرب شیراز (کوه قلعه) بر مبنای اوربیتوئیده آ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697- 19395، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه پیام‌نور شیراز

چکیده

سازند تاربور در کوه قلعه دارای ستبرای 760 متر و متشکل از دو بخش رخساره آواری (در زیر) و آهکی (در رو) می‌باشد. بخش آواری شامل: شیل، مارن، ماسه­سنگ و کنگلومرا همراه با سنگواره‌های دریایی و کف­زی می‌باشد. ویژگی‌های سنگ‌شناختی و سنگواره‌های موجود در این بخش در مجموع نشان از جزایر سدی و یک محیط سیلیسی آواری می‌باشد.
بخش آهکی خود به سه بخش زیرین، متوسط، بالایی تفکیک می‌شود. بخش آهکی زیرین شامل لایه‌های نازک و متوسط لایه می‌باشد، و بخش میانی شامل سنگ‌های آهکی متوسط و ستبر لایه که سرشار از رودیست و دیگر سنگواره‌های کف­‌زی می‌باشد، است. و بخش بالایی شامل سنگ‌های آهکی ستبر و بسیار ستبر است. به منظور انجام مطالعات زیست چینه­نگاری سازند تاربور در برش مورد مطالعه 72 نمونه برداشت شد که حـاکی از وجـود بیوزون Orbitoides & Omphalocyclus Assemblage Zone در این سـازند می‌باشد. براساس روزن­بران شناسایی شده سن سازند تاربور در این برش کامپانین- ماستریشتین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy of Campanian- Maastrichtian sediments in the north west Shiraz (Ghaleh Mountain)

نویسندگان [English]

  • M. Parvaneh Nejad Shirazi 1
  • M. Bahrami 1
  • M. Khazrak-Asli Khazrak-Asli 2
چکیده [English]

Tarbur Formation at Ghaleh Mountain with 760m thickness is consist of two different types facies: terrigenous (in lower part) and calcareous (in upper parts). Terrigenous part consists of shale, marl, sandstone, conglomerate together with marine and benthic foraminifera. Litological and paleontological characteristics of this part, in general, show a barrier and siliciclastic shoreline environment. 
Calcareous section concluded of three parts: Lower part, middle part and upper part. Lower Calcareous part is consist of thin  to medium bedded and middle part is consist of medium to thick bedded limestone which is rich of rudist and other benthic foraminifera. Upper part is consist of thick to very thick bedded limestone.
In order to biostratigraphy of Tarbur Formation, 72 samples are achieved that based on identified foraminifera, we recognized biozone Orbitoides & Omphalocyclus Assemblage Zone in this formation. Based on identified foraminifera, Tarbur Formation age is Campanian- Maastrichtian in this section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tarbur Formation
  • Biostratigraphy
  • Ghaleh Mountain
  • Maastrichtian
  • Shiraz