تعادلات پاراژنزی، تخمین دما و XCO2 تشکیل سنگهای کالک- سیلیکات منطقه جلبر؛ جنوب ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی

چکیده

دولومیت­های سیلیسی منطقه جلبر به واسطه نفوذ توده آلکالی گرانیتی بالستان در اوایل سنوزوئیک دچار دگرگونی مجاورتی شده­اند. پاراژنز اصلی مشاهده شده در منطقه Cal+Tlc+Srp±Tr±Di می­باشد. تالک اولین کانی تولید شده در هاله مجاورتی بوده و به همراه کانی­های کربناته دیگر و اندکی کوارتز تخریبی مولد سرپانتین به عنوان فراوان­ترین کانی ظاهر شده، در منطقه بوده است. با پیاده کردن ترکیب شیمیایی واقعی نمونه­های تجزیه شده در نمودار سازگاری SCM ملاحظه می­شود تمامی نمونه­ها تقریبا در امتداد خط اتصال کلسیت – سرپانتین قرار می­گیرند. این مطلب بیانگر در حال تعادل بودن این پاراژنز در کالک – سیلیکات­های منطقه مذکور است. با در نظر گرفتن عـدم تبـلور الیوین و بروسـیت و فـشار ثابت 2 کیلوبار برای دگرگونی مجاورتی و با کمک پتروژنتیک گریدهای استاندارد بیش­ترین دمای ناشی از نفوذ توده در کربنات­های جلبر کمتر از 50±500 درجه سانتی­گراد ارزیابی شده است. با توجه به اینکه سرپانتین در این نوع سنگ­ها تنها تحت شرایط سیال بسیار غنی از آب متبلور می­شود و با استفاده از محاسبات نرم­افزار ترموکالک، X CO2 کمتر از 05/0 تعیین شده و دمای به دست آمده تایید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paragenetic equilibration and T-X CO2 estimation for formation of calc-silicate rocks from Jolbar area, south of Urmia

نویسنده [English]

  • M. Mojarrad Mojarrad
چکیده [English]

Siliceous dolomites of the Jolbar area are metamorphosed during the intrusion of the Balestan alkali granite, Early Cenozoic. The main observed mineral paragenesis is Cal+Tlc+Srp±Tr±Di. Talc is the first mineral which is formed at the contact aureole and accompany the other calcareous minerals and some detrital quartz produced serpentine as a common mineral at the area. We plotted the position of chemical composition of the calc-silicates on the compatibility diagrams of the SCM system. Almost all of the samples are located on the Cal-Srp (Atg) tie line which shows that the above paragenesis was in the equilibrium with the whole rock chemistry. Considering that no olivine or brucite are crystallized and assuming 2kbar pressure for contact metamorphism, the highest estimated temperature at the aureole was 500±50 ºC. Serpentine is stable in the calc-silicate rocks, only if the composition of the present fluid is enriched by H2O. Therefore the X CO2 of fluid at the Jolbar area is considered to be <0.05. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calc-silicate
  • Jolbar
  • T-X CO2 estimation
  • THERMOCALC
  • serpentine