دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، آبان 1397، صفحه 1-170