تحلیل رسوب‌شناختی سیستم‌های رودخانه‌ای

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

چکیده

در این پژوهش علاوه بر آن­ که برخی از دیدگاه­های پژوهشی رودخانه­ها مطرح می­گردند، دستاوردها و دیدگاه­های رسوب­شناختی رودخانه­های ایران با تفضیل بیش­تری مورد بررسی قرار می­گیرند. یکی از مهم­ترین مسایل زیست­محیطی، مساله آلودگی در رسوبات یا آب رودخانه است. تمرکز فلزات آلاینده در رسوبات رودخانه­ای به شاخص­های گوناگونی مانند ویژگی­های فیزیکوشیمیایی محیط رودخانه و ویژگی­های ژئوشیمیایی فلزات مورد نظر بستگی دارد. روش­هـای تـعیین غلـظت کـل (Total content) و استـخراج تـرتیبی (Sequential extraction) گونه­های مختلف فلزات در تعیین آلایندگی فلزات کاربرد دارند. در پژوهش­های با محوریت GIS، نقشه­های تغییرات رودخانه (در بازه­های زمانی مشخص) و پهنه­بندی سیلاب در مدیریت دشت سیلابی کاربرد وسیعی دارند. در بحث مهندسی رودخانه، برخی از روش­های معمول در بررسی پدیده سیلاب شامل مدل رقومی ارتفاعی، مدل روند­های هیدرولوژیکی و شبکه نامنظم مثلثی (Triangular irregular net) به کار برده می­شود. از مباحث دیگر مرتبط در این راستا، بررسی آستانه حرکت دانه­ها و پیش­بینی رفتار رودخانه­ها (برمبنای مدل­های شبکه­های عصبی مصنوعی و مدل­های بر پایه روش­های آماری  مانند روش رگرسیون خطی و غیر خطی، روش­های همبستگی پیرسون، اسپیر­من و من-کندال) است. بررسی آستانه حرکت دانه­های رسوبی با روش­هایی مانند دبی واحد جریان، تنش برشی بحرانی و میانگین سرعت بحرانی جریان انجام می­گردد. مهم­ترین محور­های مرتبط با رسوب­شناسی رودخانه­­ای شامل ریخت­شناسی رودخانه، رژیم جریانی و اشکال بستر، طبقه­بندی توده­های کانال رودخانه­ای و دره­های پر­شده، فرم سیستم­های رودخانه­ای، مقیاس­های رسوبی در رسوبات رودخانه­ای، رخساره­های رسوبی، عناصر ساختاری، بار رسوبی و روند ریز­شوندگی رسوبات می­باشد. ساختار رودخانه­ای شامل شکل هندسی و آرایش داخلی نهشته­های کانال و سر­ریز  در توالی­های رودخانه­ای است. تحلیل عناصر ساختاری یک روش نسبتا جدید برای تفسیر رخساره­های رودخانه­ای است. تنوع انواع کانال و انواع نهشته­ها در محیط­های رودخانه­ای به دلیل گستردگی عوامل وابسته به یکدیگر حاکم بر رسوب­گذاری رودخانه­ای است. طبقه­بندی­های رخساره سنگی، سطوح محدود­کننده و عناصر ساختاری از مهم­ترین روش­های تحلیل عناصر ساختاری رودخانه­ای هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sedimentological analysis of fluvial systems

نویسندگان [English]

  • Reza Bebehani
  • Saeed Khodabakhsh
چکیده [English]

In this research, in addition to some of the researching views of rivers are discussed, achievments and sedimentological views of the Iranian rivers are studied in more detail. One of the most important environmental problems, is pollution of sediments or river water. Concentration of pollutant metals in fluvial sediments depends on various indicators such as the physico-chemical properties of the fluvial environment and geochemical charactristics of the metals. Methods for determination of total content and sequential extraction of different species of metals are used to determine the pollution of metals. In GIS-based researchs, river changes maps (in specific time periods) and flood zoning are widely used in flood plan management. In the river engineering debate, some common methods for investigating the flood phenomenon, including digital altitudinal model, hydrological trend model and triangular irregular net, are used. Also, other related topics in this regard, include the threshold of grain movement and predicting the behavior of rivers (based on artificial neural networks models and models based on statistical methods such as linear and nonlinear regression, Pearson, Spesarman and Man-Kendall correlation methods). Investigation of the threshold of grains movement will be done by methods such as flow unit discharge, critical shear stress and critical mean flow velocity. The most important subject in fluvial sedimentology include river morphology, flow regime and bedforms, classification of fluvial channel bodies and valley fills, fluvial styles, sedimentary scales in fluvial sediments, sedimentary facies, architectural elements, sediment load and fining trend of river sediments. Fluvial architecture consists of geometry and internal arrangement of channel and overbank deposits in fluvial sequences. The analysis of architectural elements is a relatively new method for the interpretation of fluvial facies. The variation of channel types and sediments in fluvial environments are due to the wide range of dependent factors governing on the fluvial sedimentation. Classifications of lithofacies, bounding surfaces and architectural elements are one of the most important methods for analyzing of fluvial architectural elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluvial sedimentology
  • Fluvial architecture
  • Architectural elements
  • Pollution of metals
  • Flood zoning
  • River morphology
ادیب، آ.، تقوی­فر، ا.، واقفی، م (1393) بررسی اثرات جزر و مد دریایی خلیج­فارس بر روی منحنی اشل-دبی در رودخانه کارون، مجله علوم و فنون دریایی، شماره 1، ص 25-32.
اسماعیلی، ر (1391) بررسی نقش مورفوتکتونیک بر ناهنجاری الگوی زه­کشی رود، البرز شمالی، پژوهش­های دانش زمین، شماره 9، ص 1-13.
اسماعیلی، ر.، حسین­زاده، م. م (1394) مقایسه روش­های روزگن و استیل­رود در طبقه­بندی رودخانه­های کوهستانی، مطالعه موردی البرز شـمالی، حوضـه آبریز لاویج، پژوهش­های دانش زمین، شماره 21، ص 64-79.
باقری، ح.، شارمد، ت.، خیر­آبادی، و.، درویش بسطامی، ک.، باقری، ز (1390) سنجش و ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات رودخانه گرگان­رود، اقیانوس­شناسی، شماره 5، ص 35-39.
بوستانی، ا و اسماعیلی، ک (1394) مهندسی رودخانه.
از گذشته تا آینده (بررسی رویکردها وچشم­انداز)، آب و توسعه پایدار، 3، ص 67 -72.
پاسبان، ع.، خدابخش، س. و غریب­رضا، م.، ر.، ملکی، م.، رفیعی، ب (1396) برآورد و واکاوی رواناب و انتقال رسوب و تاثیر آن بر سیستم رسوبی رودخانه­های الموت و شاهرود (شمال استان قزوین)، رسوب­شناسی کاربردی، شماره 9، ص 99-115.
پاکزاد، ح.، ر.، امینی، ع (1388) رخساره­ها و فرایند­های رسوب­گذاری نهشته­های مخروط­افکنه­ای بخش پایینی حوضه رودخانه زاینده­رود، جـنوب شـرق اصفهان، پژوهش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، شماره 36، ص 113-132.
پاکزاد، ح.، ر.، مروت، م.، ح (1390) رخساره­ها و عناصر ساختاری رودخانه زاینده­رود در منطقه ورزنه (قورتان-ورزنه)، پژوهش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، شماره 42، ص 137-154.
پورسلطانی، م.، ر.، مـعینی­صالـح، م (1391) مـطالـعات رسوب­شناسی رودخانه­های مطر­آباد و صلح­آباد، حوضه آبریز نوبهار، ایران مرکزی، رخساره­های رسوبی، شماره 5، ص 169-184.
تقدیسی نیکبخت، س.، محبوبی، ا.، محمودی قرایی، م.، ح.، خانه­باد، م.، پاسبان، ع (1391) رخساره­های رسوبی و روند ریز­شوندگی رسوبات در رودخانه عشق­آباد-سوله (جنوب غرب قوچان)، رخساره­های رسوبی، شماره 5، ص 13-30.
حسینی تودشکی، و.، پورکرمانی، م.، آرین، م.، خسروتهرانی، خ (1390) تاثیر ساختار­ها بر روی رودخـانه قـزل­اوزن، فصل­نامه علوم زمین، شماره 81، ص 55-60.
حسین­زاده، م. م.، صدوق، س. ح.، بیرانوند، س. م.، اسماعیلی، ر (1396) بررسی پایداری رسوبات بستر رودخانه لاویج با استفاده از روش تنش برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی، پژوهش­های دانش زمین، شماره 29، ص 75-86.
خدابخش، س (1393) عوامل موثر بر روند ریز­شوندگی به سوی پایین­دست در رودخانـه­های با بـستر گـراولی: نمونه­هایی از باختر و شـمال ایـران، یافته­های نـوین زمین­شناسی کاربردی، شماره 16، ص 98-107.
خدابخش، س.، حسام­زاده، م (1392) شناخت الگوی کانال رودخانه خـررود (جـنوب استان قزوین) بر اسـاس شاخص­های ریخت­شناسی و رسوب­شناسی، رخساره­های رسوبی، شماره 6، ص 186-201.
خدابخش، س.، کریمی، م.، رفیعی، ب.، رشنو، ح.، صحرارو، ن (1394) بررسی اثر منابع جانبی بر روند ریز­شوندگی رسوبات به سوی پایین­دست حوضه رودخانه حرم­آباد (دشت باختری ملایر)، یافته­های نوین زمین­شناسی کاربردی، شماره 17، ص 91-99.
خدابخش، س.، محسنی، ح.، حسام­زاده، م.، مهاجر­وطن، م.، کرم­الهی، ل (1392) بررسی سر­شاخه­های غربی رودخانه قره­چای بر اساس نوع رودخانه و رخساره­های رسوبی، رسوب­شناسی کاربردی، شماره 1، ص 73-88.
رضایی، ع.، مهدوی، م.، لوکس، ک.، فیض­نیا، س.، مهدیان، م (1386) مـدل­سازی مـنطقه­ای دبـی­هـای اوج در زیرحوضه­های آبریز سد سفید­رود با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 1، ص 25-39.
صفری، ع (1380) تعیین الگوی مدیریت بهینه در دشت­های سیلابی، پایان­نامه دوره کارشناسی­ارشد آبخیز­داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 112ص.
صلاحی، ب (1393) مـدل­سازی و پیش­بینی دبی­های رودخانه­های استان اردبیل با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی، پژوهـش­های دانش زمـین، شـماره 17، ص 50-62.
فرقانی، گ.، جعفری، ه.، قشلاقی، ا.، تیموری، ع (1393) آلودگی زیست­محیطی آب و رسوبات رودخانه گرگانرود در محدوده شـهر گنبد، پـژوهـش­های چـینه­نـگاری و رسوب­شناسی، شماره 56، ص81-94.
قادری فیجانی، ح.، خانه­باد، م.، موسوی حرمی، ر.، محبوبی، ا (1395) رسوب­شناسی سد­های طولی در رودخانه الیاتو (جنوب باختر فریمان)، فصل­نامه علوم زمین، شماره 101، ص 69-78.
قشلاقی، ا.، رستمی، ش (1395) آلودگی و گونه­سازی فلزات سنگین در رسوبات بستر رودخانه سـیاهرود (مـنطقه قائم­شهر-استان مازندران)، پژوهش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، شماره 63، ص 73-90.
کاظم­زاده، م.، ملکیان، آ.، رسول­زاده، ع (1392) تحلیل روند جریان­های رودخانه­ای با استفاده از رویکرد­های آماری پارامتری و ناپارامتری در استان اردبیل، پژوهش­های دانش زمین، شماره 15، ص 51-63.
لشکری، ح.، رشیدی، ع.، رضایی، ع (1392) پهنه­بندی سیلاب رودخانه زرینه­رود با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS، پژوهش­های دانش زمین، شماره 13، ص 51-68.
مقصودی، م.، زمان­زاده، س.، م.، نوید­فر، ا.، محمدی، ا.، یوسفی زسک، ر (1395) مطالعه شرایط محیطی حاکم بر محوطه­های باستانی با تاکید بر آنالیز اندازه رسوبات رودخانه (مطالعه موردی: تپه باستانی میمنت­آباد و مافین آباد)، فصل­نامه کواترنری ایران، شماره 1، ص 41-51.
یمانی، م.، مقصودی، م.، محمد­خان، ش.، مرادی، ا (1394) طبقه­بندی مورفولوژیکی آبراهه رودخانه تلوار بر اساس روش رزگن و کارآیی آن (حدفاصل روستای کچی­گرد تا حسن­خان)، پژوهش­های دانش زمین، شماره 23، ص 1-18.
Adib, A (2008) Determinning water surface elevation in tidal rivers by ANN. Proc. Instituation Civ. Engrs, 161: 83-88.
Agarwal, A., Rall, R. K., Upadhyay, A (2009) Forecasting of runoff and sediment yield using artificial neural networks, 5: 368-375.
Akhtar, M. K., Corzo, G. A., Van-Andel, S. J., Jonoski, A (2009) River flow forecasting with artificial neural networks using satellite observed precipitation pre-processed with flow length and travel time information: case study of the Ganges river basin. Hydrology and earth System Sciences, 13: 1607-1618.
Allen, J. R. L (1982) Sedimentary structures: their character and physical basis. Developments in sedimentology. Elsevier, Amsterdam, 593 pp.
Allen, J. R. L (1983) Studies in fluviatile sedimentation: bars, bar-complexes and sandstone sheets (low-sinuosity braided streams) in the Brownstones (L. Devonian), Welsh Borders. Sediment. Geol, 33: 237-293.
Anderson, K. C., Neff, T (2011) The influence of paleofllods on archaeological settlements patterns during A. D. 1050-1170 along the Colorado River in the Grand Canyon, Arizona, USA. Catena, 85: 168-186.
Andrews, J. E., Brimblecombe, P., Jickells, T. D., Liss, P. S., Reid, B. J (2004) An introduction to environmental chemistry. Blackwell Publishing, Oxford, 2nd edition, 296 pp.
Ashley, G. M (1990) Classification of large-scale subaqueous bedforms: a new look at an old problem. J. Sediment. Petrol, 60: 160-172.
Barringer, J., Reilly, P. A., Eberl, D. D., Blum, A. E (2011) Arsenic in sediments, groundwater, and stream water of a glauconitic Coastal plain terrain, New Jersey, USA-chemical fingerprints for geogenic and anthropogenic sources: Applied Geochemistry, 26: 763-776.
Bathurst, J. C., Graf, W. H., Cao, H. H (1987) Bed load discharge equations for steep mountain rivers. In: Thorne, C. R., Bathurst, J. C., Hey, R. D., (eds.), Sediment transport in gravel-bed rivers. Wiley & Sons, New York, p. 453-477.
Bawa, N., Jaina, V., Shekhar, S., Kumar, N., Jyani, V (2014) Controls on morphological variability and role of stream power distribution pattern, Yamuna River, western India. Geomorphology, 227: 60-72.
Best, J (2005) Kinematics, topology and significance of dune- related macroturbulence: some observations from the laboratory and field. Spec. Publ. Ass. Sediment, 35: 41-60.
Best, J., Kostaschuk, R. A (2002) An experimental study of turbulent flow over a low-angle dune. J. Geophys, Res, 107: 3135-3154.
Brice, J. C (1984) Planform properties of meandering rivers. Keynote paper in river meandering, proceeding of the conference rivers, 83 New Orleans, LA, 24-26 October 1983, edithed by Elliott, C. M., p. 1-15, American Society of Civil Engineers, N. Y.
Bridge, J. S (1993) Description and interpretation of fluvial deposits: a critical perspective. Sedimentology, 40: 801-810.
Brierley, G. J (1991) Floodplain sedimentology of the Squamish River, British Columbia: relevance of element analysis. Sedimentology, 38: 735-750.
Brunier, G., Anthony, E.J., Goichot, M., Provansal, M., Dussouillez, P (2014) Recent morphological changes in the Mekong and Bassac river channels, Mekong delta: The marked impact of river-bed mining and implications for delta destabilization. Geomorphology, 224: 177-191.
Buffington, J. M., Montgomery, D. R (2013) Geomorphic classification of rivers. Treatise on Geomorphology, 9: 730-767.
Carling, P. A (1999) Subaqueous gravel dunes. Journal of Sedimentary Research, 69: 534-545.
Carling, P. A., Shvidchenko, A. B (2002) A consideration of the dune/anti-dune transition in the fine gravel. Sedimentology, 49: 1269- 1282.
Cheel, R. j (1990) Horizontal lamination and the sequence of bed phases and stratification under upper flow regime conditions. sedimentology, 37: 517-530.
Crowley, K. D (1983) Large-scale bed configurations (macro forms), Platte River Basin, Colorado and Nebraska: primary structures and formative processes. Geol. Soc. Ah. Bull, 94: 117- 133.
Davey, C., Lapointe, M (2007) Sedimentary links and the spatial organization of Atlantic salmon spawning habitat in a Canadian Shield River. Geomorphology, 83: 82-96.
Davoodi, H., Gharibreza, M.R., Negarestan, H., Sedigh-Mortazavi, M., Lak, R (2017) Ecological risk assessment of the Assaluyeh and Bassatin estueries (northern Persian Gulf) using sediment quality indices. Estueries, Coastal and shelf science, 192: 17-28.
Devon, M. B., Carling, P. A., Bayer, R. I., Lancaster, N (2004) Flood-formed dunes in Athabasca Valles, Mars: morphology, modeling and implications. Icarus, 171: 68-83.
Djokic, J., Maidment, D (1991) GIS and hydrologic modeling. In: Goodchild, M. F., Parks, B. O., Steyaert, L. T., (eds.), Environmental modeling with GIS. Oxford University Press, New York, p. 147-167.
Dunne, T., Constantine, J. A., Singer, M. B (2010) The role of sediment transport and sediment supply in the evolution of river channel and flood plain complexity: Transactions. Japanese Geomorphological Union, 31: 155-170.
Fielding, C. R (1993) A review of recent research in fluvial sedimentology. Sediment Geol, 85: 3-14.
Ford, G. L., Pyles, D. R (2014) A hierarchical approach for evaluating fluvial systems: Architectural analysis and sequential evolution of the high net-sand content, middle Wasatch Formation, Uinta Basin, Utah. AAPG Bull, 98: 1273- 1304.
Forghani, G., Moore, F., Lee, S., Qishlaqi, A (2009) Geochemistry and speciation of metals in sediments of the Maharlu Salin Lake, Shiraz, SW Iran, Environmental earth Science, 59: 173-184.
Friend, P. F (1983) Towards the field classification of alluvial architecture or sequence. In: Collinson, J. D., Lewin, J., (eds.), modern and ancient fluvial systems. Int. Assoc. Sediment. Spec. Publ. 6, p. 345-354.
Gaillardet, J., Viers, J., Dupre, T (2004) Trace elements in river surface and ground water, weathering and soils. In: Holland, H. D., Turekian, K. K., (eds.), Treatise on geochemistry. Oxford: Elsevier-Pergamon, 5: 225-272.
Gibling, M. R (2006) Width and thickness of fluvial channel bodies and valley fills in the geological record: a literature compilation and classification. Jour. of Sed. Res, 76: 731-770.
Goodbred, S. L. J (2003) Response of the Ganges dispersal system toclimate change: a source-to-sink view since the last interstade. Sedimentary Geology,162: 83-104.
Harrison, L. R., Legleiter, C. J., Wydzga, M. A., Dunne, T (2011) Channel dynamics and habitate development in meandering, gravel bed river. Water resources research, 47: 1-21.
Heim, S., Schwarzbauer, J (2013) Pollution history revealed by sedimentary records: A review. Environmental chemistry letters, 11: 255-270.
Heon Lee, J., Lee Eun, T., Lee Do, H., Kim Nam, W (1993) Flood analysis in the Tidal Reaches of the Nakdong River, Journal of Korea Water Resources Association, 31: 235-242.
Holbrook, J., Schumm, S. A (1999) Geomorphic and sedimentary response of rivers to tectonic deformation: a brief review and critique of a tool for recognizing subtle epeirogenic deformation in modern and ancient settings. Tectonophysics, 305: 287-306.
Hsu, K., Gupta, H. V., Sorooshian, S (1995) Artificial neural network modeling of the rainfall process. Water Resources, 31: 2317- 2330.
Kahaya, E., Kalayci, S (2004) Trend analysis of streamflow in Turkey. Hydrological Sciences Journal, 289: 128-144.
Karpouzos, D. K., Kavalieratous, S., Babajimopoulos, C (2010) Non-parametric trend analysis of precipitation data in Pieria Region (Greece). European Water, 30: 31-40.
Kaufmann, P. R., Faustini, J. M., Larsen, D. P., Shirazi, M. A (2008) A roughness-corrected index of relative bed stability for regional stream surveys. Geomorphology, 99: 150-170.
Lagasse, P., Spitz, W., Zevenbergen, L., Zachmann, D (2004) Handbook for predicting stream meander migration. NHCRP Report 533, Nalt. Coop. Highway Res. Program, Washington, 107 pp.
Leeder, M. R (1993) Tectonic controls upon drainage basin development, river channel migration and alluvial architecture: implications for hydrocarbon reservoir development and cgaracterization. In: North, C. P., Prosser, D. J., (eds.), characterization of fluvial and Aeolian reservoirs. Geo. Soc., London, Spec. Publ. 73, p. 7-22.
Legg, N. T., Olson, P. L (2014) Channel migration processes and patterns in western Washington shorelands and environmental assistance program. Department of ecology, Olympia, Washington, Publication no. 14-6-028, 27 pp.
Leopold, L. B., Wolman, M. G., Miller, J. P (1995) Fluvial processes in geomorphology. Courier Dover Publications, 502 p.
Lewin, J., Brewer, P. A (2002) Predicting channel patterns. Geomorphology, 40: 329-339.
Lewis, D. W., McConchie, D (1994) Practical sedimentology. 2nd edition, Chapman & Hall, New York, London, 123 pp.
Maejima, W., Hota, R. N., Mishra, B (2009) Antidunes and antidune strstification in the Permo-Carboniferous Talchir Formation, Talchir Gondwana basin, Orissa, India. Journal of Geosciences, Osaka University, 52: 11-20.
Magilligan, F. J., Nislow, K. H., Kynard, B. E., Hackman, A. M (2016) Immediate changes in stream channel geomorphology, aquatic habitat, and fish assemblages following dam removal in a small upland catchment. Geomorphology, 252: 158-170.
Mark, S., Ocallaghin, E. R (1984) On the relative role of hillslope and network geometry in hydrologic response. In: Gupta, V. K., Rodriguez-Iturbe, I., Wood, E. F., (eds.), Scale problems in hydrology. D. Reidel Publishing Company, p. 1-17.
Market, B., Friese, K (2000) Trace elements, their distribution and effects in the environment, Elsevier, 582 p.
Melles, S. J., Jones, N. E., Schmidt, B (2012) Review of theoretical developments in stream ecology and their influence on stream classification and conservation planning. Freshwater Biology, 57: 415-434.
Miall, A. D (1978) Lithofacies types and vertical profile models in braided river deposits: a summary. In: Miall, A. D., (ed.), fluvial sedimentology. Can. Soc. Petrol. Geol. Mem, 5: 597-604.
Miall, A. D (1985) Architectural-element analysis: a new method of facies analysis applied to fluvial deposits. Earth-Science Reviews, 22: 261-308.
Miall, A. D (1990) Principles of sedimentary basin analysis. 2nd edition, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 668 p.
Miall, A. D (1994) Reconstructing fluvial macroform architecture from two-dimensional outcrops: examples from the Castlegate Sandstone, Book Cliffs, Utah. Jour. of Sed. Res, 64: 146-158.
Miall, A. D (1995) Description and interpretation of fluvial deposits: a critical perspective: discussion. Sedimentology, 42: 379-384.
Miall, A. D (2006) The geology of fluvial deposits: sedimentary facies, basin analysis, and petroleum Geology. Spriger, Berlin, 4th corrected printing, 582 p.
Miall, A. D (2013) Fluvial depositional systems. Spriger, Switzerland, 316 p.
Minghui, Y. U., Hongyan, W., Yanjie, L., Chunyan, H. U (2010) Study on the stability of non-cohesive river bank. International Journal of sediment Research, 25: 391-398.
Owen, A., Ebinghaus, A., Hartley, A. J., Santos, M. G. M., Weissmann, G. S (2017) Multi-scale classification of fluvial architecture: an example from the Palaeocene-Eocene Bighorn Basin, Wyoming. Sedimentology, 64: 1572-1596.
Platt, N. H., Keller, B (1992) Distal alluvial deposits in a foreland basin setting- the Lower Freshwater Molasse (Lower Miocene), Switzerland: sedimentology, architecture and palaeosols. Sedimentology, 39: 545-565.
Prothero, D. R., Schwab, F (2003) An Introduction to sedimentary rocks and stratigraphy. W. H. Freman and company, New York, 559 p.
Ramazanpour, M., Roshani, M (2011) Seasonal trend analysis of precipitation and discharge parameters in Guilan, North of the Iran. World Applied Sciences Journal, 14: 1286-1290.
Reid, I., Bathurst, J. C., Carling, P. A., Walling, D. E., Webb, B. W (1997) Sediment erosion, transport and deposition. In: Thorn, C. R., Hey, R. D., Newson, M. D., (eds.), Aplied fluvial geomorphology for river engineering and management. John Wiley, Chichester, p. 95-135.
Rey, J., Martinez, J., Hidalgo, M.C (2013) Investigating fluvial features with electrical resistivity imaging and ground-penetrating radar: The Guadalquivir River terrace (Jaen, Southern Spain). Sedimentary Geology, 295: 27-37.
Rice, S. P., Church, M (2010) Grain-size sorting within river basin relation to downstream fining along a wandering channel. Sedimentology, 57: 232-251.
Rosgen, D. L (1996) Applied river morphology. Wildland Hydrology Books, Pagosa Springs, Colorado, 486 p.
Ruck, B., Makiola, B (1990) Flow over a single-sided back ward facing step with step angle variations. In: Turner, J. T., (eds.), Proccedings of the 3rd Internatinal Conference on Laser Anemometry: Springer-Verlag, New York, p.369-378.
Rust, B. R., and Gibling, M. R (1990) Three-dimensional antidunes as HCS mimics in a fluvial sandstone: the Pensylvanian South Bar Formation near Sydney, Nova Scotia. Sed. Petrol, 60: 540-548.
Schumm, S. A (1981) Evolution and response to the fluvial system, sedimentologic implications. In: Ethridge, F. G., Flores, R. M., (eds.), Recent and ancient non-marine environments: models for exploration. SEPM, Special Publication 31, p. 19-29.
Schumm, S. A (2005) River variability and complexity. Cambridge University Press, United States of America, 469 p.
Nichols, G (2009) Sedimentology and stratigraphy. 2nd edition, Blackwell Science, 419 p.
Smith, S. A (1990) The sedimentology and accretionary style of an ancient gravel-bed stream: the Budleigh Salterton Pebble Beds (Lower Triassic), southwest England. Sediment Geol, 67: 199-219.
Smol, J. P (2008) Pollution of lakes and rivers: A paleoenvironmental perspective, 2nd edition, Blackwell, 383 p.
Vincent, S. J (2001) The Sis palaeovalley: a record of procximal fluvial sedimentation and drainage basin development in response to Pyrenean mountain building. Sedimentology, 48: 1235-1276.Soegaard, K (1992) Architectural elements of fan delta complex in Pennsylvanian Sandia Formation, Taos Trough, northern New Mexico. In: Miall, A. D., Tyler, N., (eds.), the three-dimensional facies architecture of terrigenous clastic sediments, and its implications for hydrocarbon discovery and recovery. Soc. Econ. Paleontol. Mineral Conc. Models Ser., p. 217-223.
Wohl, E (2000) Mountain rivers. American Geophysical Union, Washington, 320 p.
Wu, C. L., Chau, K. W (2011) Rainfall-runoff modeling using artificial neural network coupled with singular spectrum analysis, Journal of Hydrology, 399: 394-409.
Zhang, X. B., Harvey, K. D., Hogg, W. D., Yuzyk, T. R (2001) Trends in Canadian streamflow. Water Resources Research, 37: 987-998.
Ziliani, L., Surian, N (2012) Evolutionary trajectory of channel morphology and controlling factors in a large gravel-bed river. Geomorphology, 173: 104–117.