ژئوشیمی و تعیین ذخیره فلدسپار معدن طجر (سامن، استان همدان)؛ براساس داده‌های اکتشافی ضمن استخراج

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور همدان، همدان

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

3 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور اصفهان، اصفهان

4 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد شمال تهران، تهران

چکیده

کانسار فلدسپار سدیک طجر در 15 کیلومتری جنوب­غرب شهر ملایر، 4 کیلومتری شمال­غرب شهرستان سامن، در استان همدان و غرب ایران واقع شده ­است. منطقه مورد مطالعه در بخش شمالی پهنه زمین­شناسی سنندج-سیرجان واقع شده است. عملیات اکتشافات تفصیلی در این منطقه، برای مشخص کردن روند گسترش ماده معدنی و تعیین هندسه کانسار انجام شده است. برای این منظور با در نظر گرفتن ریخت­شناسی منطقه و نحوه گسترش کانسنگ، شبکه اکتشافی مربعی شکل طراحی شد و تعداد 45 دهانه چال اکتشافی (متراژ کلی 520 متر) حفر گردید. به منظور تعیین شکل ماده معدنی نیز ستون چینه­شناسی ماده معدنی و سنگ­های همبر رسم و در نهایت با تهیه نیمرخ­های زمین­شناسی آن­ها، حجم واقع در بین سطوح محصور هر مقطع محاسبه گردید و نهایتاً ذخیره ماده معدنی تعیین شد. در مجموع نتایج حاصل از اکتشافات تفصیلی نشان می­دهد که کانسار فلدسپات طجر دارای حجم 99286 مترمکعب و تناژ قطعی 258145 تن است. کانسار فلدسپات طجر از نوع سدیک و ترکیب آن الیگوکلاز و آلبیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemistry and reserve estimation of Tajar feldspar mine (Samen, Hamedan province) ; based on detailed exploration data during mining

نویسندگان [English]

  • Zainab Sharifi Seresht 1
  • Hossein Shahbazi 2
  • Fatemeh Darabi 3
  • Mohammad Hadi Ahmadi 4
چکیده [English]

The Tajar feldspar deposit is located at 15 km southwest of Malayer city, 4 km northwest of Samen city, in the Hamedan province and west of Iran. Study area is located in the north part of the Sanandaj-Sirjan geological zone. Detailed exploration activities carried out for determining of geometrical data of mineralized zones. Indeed, according to the morphological and geometrical data of deposit, the rectangular exploration grid was designed and 45 exploratory boreholes (520 meters total depth) were drilled. Furthermore, for determining of shape and dimension of mineral deposit, lithological columns of mineral deposit and host rocks were designed. Then by providing their geological profiles, at first the volumes that enclosed between each section was calculated and eventually the mineral deposits was determined. Detail exploration results show that the Tajar feldspar deposit have 99286 m3 volume and 258145 tons deposit. Tajar feldspar deposit is sodic type and their mineral composition is oligclase to albite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feldspar
  • Detailed Exploration
  • Tajar deposit
  • Samen
  • Hamedan
حسین­پور، ز (1382) پتروگرافی و پترولوژی توده­های نفوذی سامن و دگرگونی اطراف، پایان­نامه دانشگاه تربیت معلم شهر تهران، 155ص.
سپهوند، ف (1392) مقایسه کانی­شناسی و ژئوشیمیایی گرانیتوئیدهای مجموعه­های پلوتونیک الوند و سامن. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه بوعلی­سینا همدان. 178 ص.
شریعتی، ش.، ساسانی، آ. و رمادی. آ (1393) مقایسه روش تخمین ذخیره از نوع مقاطع با روش کریجینگ در ارزیابی ذخیره معدنی کانسار فسفات کوه لار واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد، پنجمین کنفرانس مهندسی معدن، 599-591.
محمدی. م (1387) اکتشافات تفضیلی، مطالعات فنی و اقتصادی و تعیین ذخیره کانسار کرومیت معدن شش آبدشت، اسفندقه کرمان. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 211 ص.
مدنی، ح (1385) اصول پی­جویی، اکتشاف و ارزیابی ذخایر معدنی. انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر، 832 ص.
مدنی. ح. و یعقوب­پور، ع (1391) تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی. انتشارات دانشگاه پیام­نور ایران. 224ص.
وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، معاونت معدنی (1394) دستورالعمل تهیه گزارش پایان عملیات اکتشافی. سازمان نظام مهندسی معدن، تهران ایران. 48ص.
Agbor1, A.T. and Shehu, O.U) 2013 ( Geology and Economic Evaluation of Odobola, Ogodo Feldspar Minerals Deposit, Ajaokuta Local Government Area, Kogi State, Nigeria. Earth Science Research, 2: No. 1.
Busenberg, E. and Clemency, C.V (1975) The dissolution kinetics of feldspars at 25 0C and 1 atm CO2 Pressure. Geochim. Cosmochim. Acta, 40: 41-49.
Harben, P.W. and Kužvart, M (1996) Industrial Minerals. A Global Geology. London. Industrial Minerals Information Ltd. 462 p.
Jafarian, M. B. and Zamani Pedram, M (1999) Geological map of Malayer 1:100000. Geological survey of Iran.
Jeol, E. A (2011) Observations on the occurrence of plagioclase feldspars.
Liu, R., Wu, H. and Wei, X (2017) Anomaly distribution and genesis of feldspar in the 8th Member sandstone reservoir of Shihezi formation, Permian, Ordos basin. Journal of China University of Mining and Technology, 46: 96-105
Olson, J.C (1944) The Economic Geology of the Spruce Pine Pegmatite District, N. C: North Carolina Department of Conservation and Development, Mineral Resources Division, 43: Bulletin. 67 p.
Stocklin. J (1968) Stractural history and tectonics of Iran.A review Am. Assoc. Petrology. Geological Bulletin, 52: 1229-1258.
Stormer, J. C (1975) A Practical Two-feldspar Geothermometer. American Mineralogist, Department of Geology, Uniuersity of Georgia, 60: 667-674.
Tarawneh, Kh., Nawafleh, H. A., Shakkour, O. and Dana, j (2012) Exploration and evalution investment opportunities of feldspar ore in Jordan: Annual of the university of mining and Geology "ST. Ivan Rilski", 55, Part l, Geology and Geophysics.