دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-96