تحلیل فابریکی و بررسی تقارن هندسی در زون برشی تنگ کورکی، جنوب شرق اقلید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی فابریک­های ساختاری و شاخص­های برش در مناطق برشی یکی از ابـزارهای کلیدی برای تعیـین راستای برش در ایـن مناطق می­باشد. با مشخص نمودن هندسه زون­های برشی می­توان درک بهتری از چگونگی تکامل ساختاری آن­ها به دست آورد. در بسیاری از موارد مطالعه نمونه­های ساختاری در سه بعد برای مشخص نمودن مولفه بردار ورتیسیتی بسیار مشکل می­باشد. بررسی خط­واره­های کشیدگی، فولیاسیون­ها، مرز مناطق برشی و صفحه عمود بر بردار ورتیسیتی در درک هندسه مناطق برشی و چگونگی الگوی استرین در این مناطق کمک شایانی خواهد نمود. در این مقاله با بررسی جنبه­های مختلف ت‍ئوری مناطق برشی، شاخص­های اصلی در تفکیک هندسه مناطق برشی مورد بررسی قرار گرفته است. هم­چنین در این مقاله یک پهنه برشی واقع در زون دگرگونی سنندج- سیرجان به منظور بررسی شاخص­های برش و هندسه دگرشکلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود یک مولفه برشی راست­گرد و عدم انطباق و پراکندگی خط­وارگی و قطب سطوح برگوارگی نسبت به صفحه عمود بر بردار ورتیسیتی می­باشد. هم­چنین تحلیل استریوگرافیکی عناصر ساختاری نشان دهنده وجود هندسه تقارن تری­کلینیک در منطقه مورد مطالعه می­باشد. ‌در نهایت مدل ساختاری ترافشارش مایل با هندسه تری­کلینیک جهت تکامل ساختاری این زون برشی ارائه گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabric analysis and investigation of geometric symmetry in the Tange Koraki shear zone, southeastern Eghlid

نویسنده [English]

  • B. Samani
چکیده [English]

Study of structural fabrics as the shear sense indicators of the shear zones are an important instrument for study and determination sense of shear. Definition of geometry of shear zones will help to understand structural evolution of shear zones. Determination of vorticity vector based on the 3-D structural studies in many cases is very difficult. Study of lineations, foliations and shear zone boundaries and vorticity normal section are important and will help to understand the geometry of shear zones. In this paper, using of theoretical aspect of shear zones the main parameters of shear zones geometry has been studied. Moreover for determination of shear indicators and deformation geometry we carried out a case study in the area that is located in the Sanandaj-Sirjan HP-LT metamorphic belt. Our results show dextral sense of shear and scattering of lineation and pole of foliation around vorticity normal section. Also the stereographic analysis of structures shows a triclinic geometry for the study area. Finally we suggest the triclinic inclined transpression model for structural evolution of this shear zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Finite strain ellipsoid
  • shear zone
  • Transpression
  • Vorticity vector