دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1400 
11. بررسی روند تغییرات کمی سطح آب زیرزمینی دشت فیروزآباد طی سال های 1390-1371

10.22084/nfag.2021.23609.1451

قربان وهاب زاده کبریا؛ حجت دلاور؛ جمشید قربانی؛ محمدرضا اشرفی