دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، دی 1400، صفحه 1-187