پردازش‌های دورسنجی جهت تشخیص ساختارهای تکتونیکی زمین‌شناسی و زون‌های دگرسانی در پهنه اکتشافی شهرستان میانه (شمال غرب ایران)

نویسندگان

1 دانشجوی زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران

2 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان

3 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه، میانه

4 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس

5 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی پتانسیل کانی­سازی فلزات مس، طلا و مولیبدن در سطح پهنه میانه (با تمرکز بر بخش‌های غربی و شرقی-شمال شرقی) می‌باشد. بدین منظور رویکرد مورد نظر استفاده از مطالعات زمین‌شناسی مستقیم و نمونه‌برداری در خصوص کانی­سازی فلزات مذکور بوده است. برای بحث در مورد پتانسیل کانی­سازی از داده‌های غیرمستقیم (دورسنجی) استفاده شد. به این صورت که با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و سنجش از دور به بررسی کانی­سازی و دگرسانی در منطقه مورد مطالعه پرداخته شده و نتایج طبقه‌بندی می‌شود. در این مرحله از نرم‌افزارهایی همچون ENVI، ArcGIS و Image Analyzer استفاده شد. نتایج نشان داد که پهنه شرقی میانه هیچ‌گونه پتانسیل فلزی نشان نداد. در بخش غربی پهنه میانه وضعیت کانی‌سازی فلزی متفاوت می‌باشد، زیرا در این قسمت، سنگ‌های آذرین نفوذی، نیمه­عمیق و خروجی بصورت گسترده مشاهده می‌شود که اغلب توسط پدیده دگرسانی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. مجموع این شرایط باعث گردیده که کانی‌سازی فلزی در بخش‌هایی از پهنه غربی میانه مشاهده گردد. اعم این کانی‌سازی‌ها عبارت‌اند از، وجود کانی‌سازی طلا در رگه و رگچه‌های سیلیسی، وجود کانی‌سازی مولیبدن بصورت رگچه‌ای و وجود کانی‌سازی آهن به صورت گوتیت و هماتیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Remote sensing processes for detecting geological tectonic structures and alteration zones in the exploration zone of Miyaneh city (northwest of Iran)

نویسندگان [English]

  • M. Seddighi takrami 1
  • A. R. Ganji 2
  • A. Gourabjiripor 3
  • M. R. Ansari 4
  • A. Ashjaardalan 5
1 M. Sc. in Economic Geology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran
2 Assist. Prof., Dept., of Geology, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan
3 Assist. Prof., Dept., of Geology, Islamic Azad University, Miyaneh Branch, Miyaneh
4 Assist. Prof., Dept., of Geology, Islamic Azad University, Chalous Branch, Chalous
5 Assist. Prof., Dept., of Geology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the mineralization potential of such metals as copper, gold and molybdenum at the Miyaneh's zone level (focusing on the western and eastern-northeastern areas). For this purpose, the proposed approach was to use direct geological studies and to take samples on the mineralization of these metals. Indirect data (telemetry) were used to discuss mineralization potentiality. In this connection, satellite and telemetry data were used for mineralization and alteration in the study area as the results were classified. At this stage, such software as Envi, Arc GIS and Image analyzer were used. The findings revealed that the Miyaneh's eastern zone was not found to generate any metal potential. In the western part of the said zone, the situation of metal mineralization is different, because intrusive, semi-deep and existing igneous rocks are widely seen in this area which are often exposed to the alteration phenomenon. These conditions have led to the metal mineralization in some western zones of the city. The most important mineralization processes include the presence of gold mineralization in siliceous veinlet, the presence of molybdenum mineralization in the form of veinlets and the presence of iron mineralization in the form of goethite and hematite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mineralization of metals
  • Copper metals
  • Gold and Molybdenum
  • Integration of geochemical data
  • Middle zone
حسین­زاده، ق (1387). مطالعات زمین­شناسی، ژئوشیمی، سیالات درگیر، کانی­سازی، دگرسانی و ژنز کانسار مس پورفیری سوناجیل- شرق هریس (استان آذربایجان شرقی). پایان­­نامه دکترا، گروه زمین­شناسی، دانشگاه تبریز، 218 ص.
کمالی، ا. ا.، موید، م (1390) مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ­های آتشفشانی قافلان­کوه میانه (شمال غرب ایران)، مجله پترولوژی، سال دوم، شماره ششم.
کمالی، ا. ا.، موید، م (1389) مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ­های آتشفشانی قلعه­دختر میانه (شمال­غرب ایران)، چهارمین همایش ملی زمین­شناسی پیام­نور مشهد، خراسان رضوی.
کمالی، ا. ا (1389) بررسی پترولوژی و پتروگرافی منطقه آتشفشانی شمال روستای قواق عمولر، جنوب شرق میانه (شمال­غرب ایران). پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی.
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه1:100000 گیوی، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه1:100000 هشتجین (1382) سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شرکت توسعه علوم­زمین.
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه1:100000 میانه، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه1:100000 سراب، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه1:100000 هشترود، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
گزارش نقشه زمین­شناسی در برگه 1:250000 چهارگوش انزلی، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
گزارش نقشه زمین­شناسی در برگه 1:250000 چهارگوش میانه، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
نقشه زمین­شناسی 1:100000 گیوی، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
نقشه زمین­شناسی 1:100000 هشتجین، سازمان زمین­شناسی  و اکتشافات معدنی کشور.
نقشه زمین­شناسی1:100000 سراب، سازمان زمین­شناسی  و اکتشافات معدنی کشور.
نقشه زمین­شناسی 1:100000 میانه، سازمان زمین­شناسی  و اکتشافات معدنی کشور.
نقشه زمین­شناسی 1:100000 هشترود، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
Alavi, M (1991) Sedimentary and structural characteristics of the Paleo-Tethys remnants in northeastern Iran. Geological Society of America Bulletin, 103(8): 983-992.‏
Alirezaei, S., Ebrahimi, S., Pan, Y (2008) Fluid inclusion characteristics of epithermal precious metal deposits in the Arasbaran metallogenic zone, northwestern Iran. In The second meeting of the Asian Current Research of Fluid Inclusions (ACROFI), Kharagpur, India.‏
Berberian, M., King, G. C. P (1981) Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Can. J. Earth Sci., 18(2): 210-285.
Calagari, A. A (2004) Fluid inclusion studies in quartz veinlets in the porphyry copper deposit at Sungun, East-Azarbaidjan, Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 23(2): 179–189.
Dewey, J. F., Hempton, M. R., Kidd, W. S. F., Saroglu, F. A. M. C., Şengör, A. M. C (1986) Shortening of continental lithosphere: the neotectonics of Eastern Anatolia—a young collision zone. Geological Society, London, Special Publications, 19(1): 1-36.‏
Didon, J., Gemain, Y. M (1976) Le Sabalan, volcan plio-quaternaire de l'Azerbaidjan oriental (Iran): étude géologique et pétrographique de l'édifice et de son environnement régional (Doctoral dissertation).‏
Jackson, J., Priestley, K., Allen, M., Berberian, M (2002), Active tectonics of the south Caspian basin. Geophysical Journal International, 148(2): 214-245.‏
Karakhanian, A. S., Trifonov, V. G., Philip, H., Avagyan, A., Hessami, K., Jamali, F., Adilkhanyan, A (2004) Active faulting and natural hazards in Armenia, eastern Turkey and northwestern Iran. Tectonophysics, 380(3-4): 189-219.‏
Mason, B., Moore, C. B (1985) Principles of Geochemistry.‏
Mohamadi, M., Borna, B (2006) Report of Geology and Drilling in the Masjed Daghi Area (National Iranian Copper Industries Company (NICICO)).‏
Mooney, W. D., Laske, G. and Masters, T. G (1998) CRUST 5.1: A global crustal model at 5°×5°. J. Geophys. Res., 103: 727-747.
Zarnab Company (2007) Geology and Alteration studies of the haft cheshmeh area (National Iranian Copper Industries Company (NICICO).