بررسی مشکلات خاکهای مارنی و دستی منطقه نگین پارک تبریز در اجرای پروژه‌های گودبرداری عمیق

نویسندگان

1 گروه علوم زمین دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

3 استاد گروه خاک و پی، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز ، ایران

چکیده

منطقه نگین پارک در شرق تبریز به مساحت حدود 110 هکتار دارای توپوگرافی تپه ماهوری بوده و لذا در موقع شهرسازی قسمت بالای تپه‌ها خاکبرداری شده و در دره‌ها و گودیها ریخته شده است. در این منطقه لایه‌های مارنی و خاکهای دستی گسترش فراوانی دارند. وجود خاکهای دستی و لایه‌های مارنی که از نظر ژئوتکنیکی استحکام و پایداری کمی دارند، مهمترین چالش اجرای پروژه‌های گودبرداری ساختمانی در این منطقه است. با بررسی عکسهای هوایی قدیمی و نقشه‌های زمین شناسی، همچنین با مطالعات صحرایی و بازدید گودهای در حال اجرا و جمع آوری اطلاعات گمانه‌های حفر شده در منطقه، به بررسی موضوع پرداخته شده است. از 3 پروژه گودبرداری بازدید و بررسی شده و اطلاعات 25 گمانه ‌جمع آوری گردیده است. نتایج بررسیها به صورت نقشه گسترش خاکهای دستی و مارنی ارائه شده است. حدود 28 درصد این محدوده به وسیله خاکهای دستی با ضخامت بیش از دو متر، حدود 35 درصد با خاکهای مارنی و مابقی با رسوبات آبرفتی درشت دانه پوشیده شده است. عمق آبهای زیرزمینی در این منطقه بین 5 تا بیش از 20 متر تغییر می‌کند. در لایه‌های مارنی خشک استحکام و پایداری در دیواره‌های گود مناسب است ولی در لایه‌های اشباع پایداری به شدت کاهش پیدا کرده و استفاده از روشهای میخکوبی و انکر با مشکلاتی مواجه می‌شود. با توجه به جنس لایه‌های زمین، عمق آبهای زیرزمینی و عمق گودبرداری، در این منطقه طرح‌های پایدارسازی مختلفی مثل دیوار حائل، میخ‌کوبی، سیستم شمع و انکر، و انکر همراه با شاتکریت بکار گرفته می‌شود. کارکرد میخکوبی و انکراژ در خاکهای مارنی و دستی به دلیل پدیده خزش با کاهش نیروی مهار با گذشت زمان همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of marl and filling soils problems of the Negin Park area of Tabriz for deep excavation projects

نویسندگان [English]

  • Zahra Parsa 1
  • Ebrahim Asghari-Kaljahi 2
  • Masoud Hajialilue-Bonab 3
1 Earth Science, University of Tabriz
2 University of Tabriz
3 Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

Negin Park area in the east of Tabriz has an area of about 110 hectares with topography of the hills and valleys. Therefore, during urbanization, the upper part of the hills is cut and is cast in valleys and low lands. Marl layers are also widely spread in this area. The development of fill soils and the presence of marl layers that have a low geotechnical strength and stability are the main challenges in implementing deep excavation projects for building construction in this area. Marl layers are seen in yellow, green and gray colors.
Investigating of the subject, by examining old aerial photographs and geological maps, as well as field studies and visits to deep excavation projects and collecting information on excavations in the region, properly paid. From 3 deep excavation projects has been visited and 25 boreholes information have been collected. The results of the studies are presented as a map of the development of fill and marl soils. About 28% of the area is covered by fill soils with a thickness of more than 2 meters and also about 35% with marly soils. The depth of groundwater in this area varies from 5 to 20 meters. In the dry marl layers, the strength and stability of to deep excavation walls are suitable, but the stability is strongly reduced of the saturation layers, soil nailing and anchors are difficult to use. Due to the type of underground layers, the depth of the groundwater and the depth of excavation, in this area are using various stabilization methods, such as the retaining walls, piles and anchors, soil nailing and anchors with shotcrete. The efficiency of nails and anchores is facing with problems due to creep phenomena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marl
  • Fill material
  • Negin Park of Tabriz
  • Deep excavation