ارزیابی تاثیر نانو ایلیت بر تراکم پذیری و حدود آتربرگ خاک لس (رس سیلتی)، شهرستان گنبد کاووس کاووس (استان گلستان)

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گنبد کاوس

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان

3 گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

4 گروه مهندسی عمران، موسسه اموزش عالی شمس گنبد کاوس، گنبدکاوس، ایران

چکیده

خاک‌های لسی (رس سیلتی CL-ML) از مهم‌ترین خاک‌های مسئله‌دار هستند که باعث مخاطرات زمین شناسی مختلفی در سطح جهان و به ویژه کشور ایران شده‌اند. بنابراین ضرورت ایجاد می‌کند برای کاهش مخاطرات زمین شناسی اینگونه خاک‌ها، تغییراتی در خصوصیات ژئوتکنیکی آن‌ها صورت گیرد. هدف از پژوهش حاضر تاثیر نانو ایلیت بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک لس شامل حدود آتربرگ و تراکم پذیری است. به این منظور یک نمونه خاک لس از شهرستان گنبد کاووس استان گلستان تهیه و آزمایش‌های ژئوتکنیکی شامل حدود آتربرگ و تراکم روی آن انجام شد. آزمایش‌ها در نمونه‌های خاک با درصدهای 5/0، 1، 5/1، 2، 3، 4، 5 و 8 نانو ایلیت صورت گرفت. نتایج نشان می‌دهد که در آزمایش حدود آتربرگ، حد خمیری از 19 درصد (بدون نانو ایلیت) به 36 درصد (در 8 درصد نانو ایلیت) و حد روانی از 26 درصد (بدون نانو ایلیت) به 40 درصد (با 8 درصد نانو ایلیت) افزایش پیدا کرده‌اند. همچنین در آزمایش تراکم حداکثر وزن واحد حجم خشک از 97/1 گرم بر سانتیمتر مکعب (بدون نانو ایلیت) تا 99/1 گرم بر سانتیمتر مکعب (در 2 درصد نانو ایلیت) افزایش و پس از آن به 96/1 گرم بر سانتیکتر مکعب (در 4 درصد نانو ایلیت) کاهش، در صورتی که رطوبت بهینه به طور پیوسته با افزایش مقدار نانو ایلیت از صفر به 4 درصد به ترتیب از 12 تا 9/12 درصد افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of nano-illite on the compressibility and Atterberg limits of loess soil (silty clay), Gonbad Kavous Kavous city (Golestan province)

نویسندگان [English]

  • R. Yazarloo 1
  • A. Jamshidi 2
  • M. Azizi 3
  • S. A. Amanzadeh 4
چکیده [English]

Loose soils (CL-ML silty clays) are one of the most important problematic soils that have caused various geological hazards in the world, especially in Iran. Therefore, in order to reduce the geological hazards of such soils, it is necessary to make changes in their geotechnical properties. The aim of the present study is to investigate the effect of nano-illite on the geotechnical properties of loess soil including Atterberg limits and compressibility. For this purpose, a loose soil sample was prepared from Gonbad Kavous city of Golestan province and geotechnical tests including Atterberg limits and compaction were performed on it. Tests were performed on soil samples with percentages of 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 and 8 nano-ilite. The results show that in the Atterberg limits test, the plastic limit is from 19% (without nano-illite) to 36% (in 8% nano-illite) and the liquid limit is from 26% (without nano-illite) to 40% (with 8% nano-illite) have increased. Also, in the compaction test, the maximum dry unit weight increased from 1.97 g /cm3 (without nano-illite) to 1.99 g /cm3 (in 2% nano-illite) and then decrease to 1.96 g /cm3 (in 4% nano-illite), while the optimum moisture has continuously increased from 12 to 12.9% in 0 to 4% nano-illite, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loess soil
  • nano-illite
  • compressibility
  • Atterberg limits