دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، دی 1396، صفحه 1-140 

مقاله پژوهشی

بررسی هیدروژئوشیمیایی و ارزیابی کیفی آب رودخانه شاوور، شوش، استان خوزستان

صفحه 1-10

10.22084/nfag.2017.2103

محمد معانی جو؛ فاطمه بارونی نجف آبادی؛ سعید خدابخش؛ سعیده رحمانی


بررسی شیمی کانی بیوتیت در گرانیتوئید زرگلی، شمال غرب زاهدان

صفحه 96-108

10.22084/nfag.2017.13338.1252

مهدی سراوانی فیروز؛ علی کنعانیان؛ مهدی رضایی کهخایی؛ محمدرضا قدسی