نانواستراتیگرافی نهشته های منسوب به گذر سازندهای گورپی –پابده واقع در مرز بین زون های ایذه و فروافتادگی دزفول، زاگرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی معدن، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده

نانوفسیل­های آهکی در تعیین دقیق سن نسبی لایه­های دوران دوم و سوم اهمیت زیادی دارند. به منظور مطالعه گذر کرتاسه به ترشیریبرشی در مرز بین زون­های ایذه و فروافتادگی دزفول انتخاب شد. در این گذر، رسوباتی به ضخامت حدود 40 متر از رسوبات شیلی و آهکی مورد مطالعه قرار گرفت و برای اولین بار 39 گونه از نانوفسیل‌های آهکی شناسایی شد. در نتیـجه این مـطالعه بیوزون­های (UC18/CC24 ) Reinhardtites  Levis Zoneو (CC25/UC19) Zone cymbiformis  Arkhangelskiella به سن کرتاسه بالایی و زون Zone (NP6) kleinpelliHeliolithus به سن سلاندین/تانتین که با زون­بندی­های استاندارد جهانی مطابقت دارد، شناسایی شد. بر اساس بیوزون­های بدست آمده، بازه زمانی گذر مورد مطالعه ماستریشتین- سلاندین/تانتین (Middle/Late Paleocene) و بنابراین مرز بین گذر کرتاسه به پالئوژن در این برش از نوع ناپیوستگی معرفی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nannostratigraphy of deposits attributed to Gurpi-Pabdeh Formations boundary located in Izeh and Dezful embayment border, Zagros

نویسنده [English]

  • S. Senemari
چکیده [English]

The calcareous nannofossils are important in determining the relative age of the Mesozoic and Cenozoic layers.To study Cretaceous-Paleogene boundary, the section in East Ramhormoz were studied based on calcareous nanofossils. In this interval, were studied sediment thickness of 40 meters of shale and limestone and in this study, for the first time were identified 39 species of nannofossils. As a result this study were identified bio zones include Reinhardtites Levis Zone (UC18/CC24) and Arkhangelskiella cymbiformis (CC25/UC19) with Late Cretaceous ageand Heliolithus kleinpelli Zone (NP6) with Selandian/Thanetian age. Based on the zones obtained, the transition period examined is Maastrichtian-Selandian/Thanetian (Middle/Late Paleocene) and was determined the boundary between the Cretaceous to Paleogene of discontinuity type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biozone
  • Nannostratigraphy
  • Deposite sedimentary
  • Izeh
  • Zagros
[1] آقانباتی، ع (1383) زمین­ شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی، 586 ص.
[2] رضائیان، ه (1390) زیست­چینه­نگاری سازندهای ایلام و گورپی در شرق شهرستان رامهرمز، برش تنگ بوالفارس. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه اصفهان، 110 ص.
[3] فریدون­پور، م.، وزیری­مقدم، ح.، غبیشاوی، ا.، و طاهری، ا (1393) چینه­نگاری سازند گورپی در برش تاقدیس کوه سیاه و مقایسه آن با برش­های تنگ بوالفارس و تاقدیس آغار. نشریه علمی  پژوهشی رخساره­های رسوبی، شماره یک، سال هفتم،  106-83.
[4]              Beiranvand, B., & Ghasemi-Nejad, E (2013) High resolution planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Gurpi Formation, K/PG boundary of the Izeh zone, SW Iran. Revista Brasileira de Paleontologia, 16 )1(: 5-26.
[5]              Bown, P.R., & Young, J.R (1998) Technique. In: Bown, P.R., (ed.) Calcareous nannofossil Biostratigraphy. Kluwer Academic Publishing, Dordrecht, 16–28.
[6]              Burnett, J.A (1998) Upper cretaceous. In: Bown, P.R. (ed.) Calcareous nannofossil biostratigraphy.  Chapman and Hall/ Kluwer Academic Publishers, London, 132-199.
[7]              Bukry, D (1973) Coccolith stratigraphy, eastern equatorial Pacific, Leg 16, Deep Sea Drilling Project. Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 16: 653-711.
[8]              Hadavi, F., Khosrowtehrani, K., & Senemari, S (2007) Biostratigraphy of Calcareous Nannofossils of Gurpi Formation in North Gachsaran:Journal of Geosciences, 64:14-23.
[9]              Hadavi, F., Ezadi, M (2007) Biostratigraphy of the Gurpi Formation in Dare- Shahr section (Zagros basin): The First MAPG International Convention Conference and Exhibition.
[10]Huber, B.T., Norris, R.D., & MacLeod, K.G (2002) Deep-sea paleotemperature record of extreme warmth during the Cretaceous. Geology, 30: 123-126.
[11]James, G.‌A., & Wynd, J.‌D (1965) Stratigraphic Nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement Area. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 49(12): 2182-2245.
[12]Kamali, M.R., Fathi Mobarakabad, A., & Mohsenian, E (2006) Petroleum Geochemistry and Thermal Modeling of Pabdeh Formation in Dezful Embayment. Journal Science of University Tehran,32(2): 1-11.

[13]Kayvani, F (2002) Depositional environments diagenesis of Cretaceous (Albian to Maastrichtian) strata of the Abadan plain of the Persian platform in southwestern Iran. Geological Society of America, Denver-‌115th Annual Meeting.

[14]Martini, E (1971) Standard Tertiary and Quaternary Calcareous Nannoplankton Zonation. Proceedings of the 2nd Planktonic Conference Roma, Italy, 739-785.

[15]Okada, H., & Bukry, D (1980) Supplementary modification and introduction of code numbers to the low-latitude coccolith biostratigraphic zonation (Bukry, 1973; 1975). Marine Micropaleontology, 5:321-325

[16]Perch-Nielsen, K (1985) Mesozoic calcareous nannofossils. In: Bolli, H.M., Saunders, J.B., and Perch-Nielsen, K. (eds.) Plankton Stratigraphy. Cambridge Earth Sciences Series. Cambridge University, 329-426.
[17]Roth, P.H (1994) Distribution of coccoliths in oceanic sediments. In: Winter, A., Siesser, W.G. (eds.), coccolithophores. Cambridge University Press, Cambridge, 199-218.
[18]Sherkati, Sh., & Letouzey, J (2004) Variation of structural style and basin evolution in the Central Zagros (Izeh zone and Dezful Embayment), Iran. Marine and Petroleum Geology, 21:535-554.
[19]Sissingh, W (1977) Biostratigraphy of Cretaceous Calcareous Nannoplankton. Geologie en Mijnbouw, 57: 37-65.
[20]Thierstein, H.R (1976)  Mesozoic calcareous nannoplankton Biostratigraphy of Marine Sediments. Marine Micropaleontology,1: 325-362.     
[21]Thierstein, H.R (1981) Late cretaceous  nannoplankton and the change at the Cretaceous –Tertiary Boundary. In: Warme JE, Douglas RG, Winterer EL (eds.) The Deep Sea Drilling Project of progress. Society for Sedimentary Geology, 32:355-394.
[22]Watkins, D.K (1992) Upper Cretaceous nannofossils from Leg 120, Kerguelen plateau, southern ocean: Proceedings of the Ocean Drilling program, scientific results, 120: 343-370.
[23]Watkins, D.K., Wise, S.‌W. Pospichal, J.J. & Crux, J (1996) Upper Cretaceous calcareous nannofossil biostratigraphy and paleoecology of the Southern Oceon. ln Alicia Moguilesvky and Robin Whatley (eds.) Microfossils and Oceanic Environments. University of Wales Aberystwyth- Press, 355-381.
[24]Wise, S.‌W (1988) Mesozoic and Cenozoic history of calcareous nannofossils in the region of the Southern Ocean. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 76:157-179.